Jeroen van der Holst – 5 jaar in dienst bij ENTER: ‘De klik was er meteen!’

Jeroen van der Holst – 5 jaar in dienst bij ENTER: ‘De klik was er meteen!’- For English see below - 

Jeroen van der Holst werkt intussen 5 jaar voor ENTER bij zijn opdrachtgever. We vroegen hem waarom hij ooit bij ENTER is gestart en natuurlijk waarom hem dat nog steeds zo goed gevalt.

“Na mijn afstuderen ben ik post-doctoraal onderzoek gaan doen in het buitenland. In de academische wereld werken, betekent dat je elk jaar naar een andere universiteit gaat. Dat is heel interessant. Het levert een hoop leuke ervaringen op en ook persoonlijke groei. Toch kwam ik erachter dat het niet goed bij me past. Bij post-doctoraal onderzoek komt ook een grote dosis geluk kijken. Je moet eigenlijk meteen een goede basis hebben. Dat vond ik minder fijn. Ook had ik al langere tijd een relatie en ik wilde graag ergens een vaste basis. Maar dan wel met een baan waarbij de wetenschappelijke kant heel belangrijk zou zijn.”

Geen nummer
“Ik was al met een bedrijf in gesprek toen ik de advertentie van Patrick van Noort van ENTER tegenkwam. Hij was op zoek naar een scientific software developer; dat sloot helemaal aan bij wat ik zocht: wetenschappelijk onderbouwde software ontwikkelen. Maar die andere partij was er ook nog en die hadden me intussen een aanbod gedaan… Maar op de een of andere manier voelde ik me daar niet helemaal goed bij, anders was ik niet alsnog verder gaan kijken. Bij Patrick was die klik er meteen wél. Hij heeft een heel persoonlijke benadering, iets dat heel belangrijk is om mensen zich geen nummer te laten voelen, maar iemand die ertoe doet.”

Waardevolle trainingen
“Patrick runt het kantoor in Delft, maar nodigde me toentertijd uit op het kantoor in Eindhoven. Ook daar voelde ik me direct op mijn gemak. Het is een leuke groep mensen. Niet alleen de mensen op kantoor trouwens, maar ook mijn andere collega’s die bij verschillende opdrachtgevers werken. Die zie ik ook echt als collega’s. Ik zie en spreek ze graag. Het is fijn om met ze bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Vanwege Corona kan het nu even niet, maar normaal gesproken zorgt ENTER dat daar voldoende mogelijkheden voor zijn, zoals een nieuwjaarsborrel of een bordspelletjesavond. En het jaarlijkse bezoek met iedereen aan de Efteling, daar kijk ik ook altijd naar uit. Ook zorgt ENTER er altijd voor dat we samen trainingen kunnen volgen. Ik neem daar graag aan deel, omdat ze me echt helpen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van mijn ‘soft skils’; die geven me inzicht in andere mensen en ook in mijn collega’s, dat vind ik echt heel waardevol.”

Persoonlijke aandacht
“Ik praat ook nog elke maand met Patrick. Hij besteedt veel persoonlijke aandacht aan zijn mensen. Gaat alles nog goed? Waar loop je tegenaan? Moeten er dingen anders? Heb je nog altijd voldoende uitdaging in je werk? Dat soort vragen komen in die gesprekken aan bod. Het is natuurlijk gelukkig lang niet altijd nódig om uitgebreid met elkaar te praten, want behalve dat ik al vijf jaar goed zit bij ENTER zit ik ook heel erg op mijn plek bij mijn opdrachtgever. Maar dat er regelmatig aandacht voor je is, dat voelt gewoon heel goed. En mocht er een keer iets zijn, dan hoef je ook echt niet op je maandelijkse gesprek te wachten. Iedereen kan eigenlijk altijd bij zijn manager van ENTER terecht. Zeker nu, in een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt, is dat heel erg prettig.”

///

Jeroen van der Holst – 5 years at ENTER: ‘I felt an instant click!’

Jeroen van der Holst has been working at ENTER for 5 years. We asked him why he once started at ENTER and of course why he still enjoys this so much.

"After graduation, I started doing postgraduatel research abroad. Working in the academic world means going to a different university every year. That's very interesting. It provides a lot of fun experiences and also personal growth. Still, I found out that it didn’t suit me very well. Postgraduate research also involves a large dose of luck. You actually have to have a good basis right away. I didn't like that in particular. Also I had been having a relationship for a long time and I wanted to get us a permanent basis somewhere. But I also wanted a job in which the scientific side would be very important.”

Not just a number
"I was already talking to a company when I came across the advertisement of Patrick van Noort from ENTER. He was looking for a scientific software developer and that was completely in line with what I was looking for: developing scientifically based software. But that other company was also still there and in the meantime they had made me an offer... But somehow I didn't feel quite right about that, otherwise I wouldn't have looked any further. With Patrick that click was there right away. He has a very personal approach, something that is important to make people feel like they're not a number, but someone who matters.”

Valuable trainings
"Patrick runs the Delft office, but invited me to the Eindhoven office at the time. There, too, I immediately felt at ease. It's a nice group of people. Not only the people at the office, but also my other colleagues who work for different clients. I really see them as colleagues. I like to see and talk to them. It's nice to catch up with them and exchange experiences. Because of Corona it's not possible right now, but normally ENTER makes sure there are plenty of opportunities for that, such as a New Year's Eve drink or a board game evening. And the annual visit with everyone to the Efteling, something I always look forward to. ENTER also makes sure that we can always follow trainings together with other colleagues. I always like to participate, because they really help me. For example, in developing my 'soft skils'; these courses give me insight into other people and also into my colleagues. I really find that very valuable.”

Personal attention
"I talk to Patrick every month. He pays a lot of personal attention to his people. Is everything okay? What are you running into? Do things have to be different? Do you still have enough challenge in your work? Those are the kind of questions that come up in those conversations. Fortunately, it's not always necessary to talk extensively with each other, because apart from the fact that I've been working happily at ENTER for five years now, I'm also very happy with the client I am working for and the job I have over there. But the fact that there is regular attention for you as a person, just feels really good. And if there is something going on, you really don't have to wait for your monthly meeting. Anyone can always contact their ENTER manager. Especially now, in a situation that we've never experienced before, that's very good to know.”