‘Veel kansen voor mensen met een technische achtergrond’ - Caio verruilde Brazilië voor Nederland, nu werkt hij via ENTER voor Philips

‘Veel kansen voor mensen met een technische achtergrond’ - Caio verruilde Brazilië voor Nederland, nu werkt hij via ENTER voor Philips  - For English see below - 

Vanuit de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo verhuizen naar de kalme rust van het Nederlandse Friesland. Hoe kom je erbij? Hoe weet je als Braziliaan überhaupt dat er zoiets als Friesland bestaat? “Friesland niet per se, maar Nederland kenden we wel. We hebben een tante in Alkmaar en waren hier al op vakantie geweest.” Aan het woord is Caio Souza Oliveira en hij heeft het over hemzelf en zijn tweelingbroer Marcel, die mee verhuisde naar Nederland. Allebei werken ze voor ENTER, met heel veel plezier en ook trots. Hieronder het verhaal van Caio.

“Na mijn studie in Brazilië, waar ik een Master Electrical Engineering haalde, ging ik aan de slag in São Paulo. Voor een soort ENTER, alleen bij ENTER zitten we bij de klant te werken en in São Paulo Paulo namen we de projecten in huis. Ik maakte daar software voor bedrijven als IBM en HP.” Caio woont pas drie jaar in Nederland, maar hij beheerst de taal bijna vloeiend en zijn enthousiasme over Nederland is aanstekelijk. “Dit is zo’n mooi land! Alles is hier veel beter dan in Brazilië. Het is hier rustiger, de huizen zijn goed, de levensstijl is meer ontspannen. In Brazilië moet je altijd bang zijn voor geweld, hier ben je vrij en veilig. En de mensen zijn niet alleen vriendelijk, ze staan ook open voor je.”

Bonnefooi
Dat er in Nederland veel mogelijkheden liggen voor mensen met een technische achtergrond was ook een belangrijk onderdeel van de afwegingen. “De opdrachten zijn hier interessant, maar ik wilde niet zomaar op de bonnefooi hierheen komen, dus heb ik eerst gesolliciteerd. Via internet kwam ik bij ENTER terecht en na mijn sollicitatie ging het snel. We zijn dan ook heel goed geholpen bij het vinden van een huis en de documentatie die we in orde moeste maken. Het persoonlijke contact dat ik hier met mijn manager heb, is heel waardevol. Niet alleen bij aankomst in een vreemd land, maar gewoon altijd.”

Dat bleek ook toen Caio, eenmaal in Nederland, na een half jaar Eindhoven naar Friesland verhuisde om daar voor Philips in Drachten te gaan werken. Toen hij het na 2,5 jaar Friesland gezien had en terug wilde naar het zuiden van Nederland, waar zijn broer nog steeds woonde, besprak hij dat met zijn manager Koen. “Ik heb in Drachten 2,5 jaar aan de Wake-Up Light gewerkt als technical project lead, maar ik was ook verantwoordelijk voor het hele team. Dat team zat ook deels in China en ik reisde daar dan ook vaak naar toe. Die interactie met een heel andere cultuur in een heel andere omgeving was cool. Maar op een gegeven moment wilde ik graag iets anders om mezelf weer door te ontwikkelen. Doordat ik voor ENTER werk was dat eenvoudiger te regelen dan wanneer ik er zelf achteraan had gemoeten.”

Intussen woont Caio weer in het zuiden van Nederland, in een plaatsje vlakbij Eindhoven. Vlakbij zijn broer in een ander dorp, maar dus niet meer samen in één huis. “In het begin leek het ons verschrikkelijk om gescheiden te zijn. In Brazilië waren we ook altijd samen. Maar niet samen wonen bleek veel minder erger dan het leek en nu zijn we allebei gewend en gehecht geraakt aan onze eigen persoonlijke ruimte.”

Verblijfsvergunning
Caio werkt nog steeds voor Philips, maar dan in Best voor IGT; Image Guided Therapy, of in het Nederlands: beeldgeleide chirurgie (zie foto).  “Ik ben net pas overgestapt, dus ik volg vooral veel trainingen, maar ik ga me hier echt richten op software ontwikkeling. Ik wil ook echt graag software architect worden, maar daar moet ik nog heel veel voor leren. Die kans krijg ik hier. En wat ik ook zo fijn vind aan werken in Nederland, is dat mensen, ook je leidinggevenden, openstaan voor nieuwe ideeën. Daarbij is het hier heel internationaal, je leert interessante mensen kennen van over de hele wereld.” Hij wil dan ook heel graag een permanente verblijfsvergunning voor Nederland. “Nu ben ik afhankelijk van mijn werkstatus”, legt hij uit, “maar ik houd heel veel van Nederland en ik wil hier niet meer weg. Sterker nog: ik wil de taal nog beter leren spreken en langzaamaan Nederlander worden.”

Meer lezen over Fors, het project waar Caio nu aan werkt? Kijk dan hier

Links op de afbeelding: Caio, rechts een visualisatie van FORS (beeld: Philips)

///
 

‘Lots of opportunities for people with a technical background’
Caio traded Brazil for the Netherlands, now he works for Philips via ENTER

Moving from the Brazilian metropolis of São Paulo to the tranquillity of Dutch Friesland. How do you even get to think about it? As a Brazilian, how do you know at all that there is such a place as Friesland? "Friesland not necessarily, but we knew the Netherlands. We have an aunt in Alkmaar and had already been here on holiday." Caio Souza Oliveira is talking about himself and his twin brother Marcel, who moved to the Netherlands with him. They both work for ENTER, with a lot of pleasure and also pride. Below the story of Caio.

"After my studies in Brazil, where I obtained a Master's degree in Electrical Engineering, I went to work in São Paulo Paulo. For a kind of ENTER, only at ENTER we work for the client at their location and in São Paulo we took on the projects inhouse. I made software for companies like IBM and HP." Caio has only lived in the Netherlands for three years, but he is almost fluent in the language and his enthusiasm for the Netherlands is contagious. "This is such a beautiful country! Everything is much better here than in Brazil. It is quieter here, the houses are good, the lifestyle is more relaxed. In Brazil you always have to be afraid of violence, here you are free and safe. And the people are not only friendly, they are also open to you."

Interesting assignments
The fact that there are many opportunities in the Netherlands for people with a technical background was also an important part of the considerations. "The assignments are interesting here, but I didn't just want to come here on the off chance, so I applied first. I ended up at ENTER via the internet and after my application it went fast. We have been helped very well bij ENTER with finding a house and the documentation we needed. The personal contact I have with my manager is very valuable. Not just when I arrived from a foreign country, but always."

This also became clear when Caio, once in the Netherlands, moved to Friesland after six months in Eindhoven. His manager found him a job at Philips in Drachten, but after 2.5 years Caio found it time to move back to the south of the Netherlands again, where his brother still lived. He discussed this with his manager Koen. "In Drachten I worked on the Wake-Up Light as a technical project lead, but I was also responsible for the whole team. That team was also partly in China and I travelled there often. That interaction with a completely different culture in a completely different environment was cool. But at a certain point I wanted something different to develop myself again. Because I work for ENTER it was easier to arrange that than it would have been if I had had to do it myself".

Now Caio again lives in the south of the Netherlands, in a town near Eindhoven. Close to his brother in another village, but no longer together in one house. "In the beginning it seemed terrible to be separated. In Brazil we were always together. But not living together turned out to be less worse than it seemed and now we both got used to and attached to our own personal space".

Residence permit
Caio still works for Philips, but in Best for IGT; Image Guided Therapy (see photo).  "I've just made the switch, so I'm doing a lot of training, but I'm really going to focus on software development here. I really want to become a software architect, but I still have a lot to learn. I get that chance here. And what I also like about working in the Netherlands is that people, including your managers, are open to new ideas. What's more, it's very international, you get to know interesting people from all over the world". He would very much like to obtain a permanent residence permit for the Netherlands. "Now I depend on my work status," he explains, "but I love the Netherlands very much and I don't want to leave here. In fact, I want to learn to speak the language even better and slowly become a Dutchman".

Would you like to read more about Fors, the project Caio is currently working on? Click here

Left in pictures: Caio, right side: visualization FORS (courtesy of Philips)