Drie mannen, samen twintig jaar ENTER

Drie mannen, samen twintig jaar ENTER-For English see below -
Drie collega’s, samen twintig jaar dienstverband! We hadden wat te vieren afgelopen week. Hans Scheepers (rechterfoto) is al tien jaar in dienst en Jack van Glabbeek (links) en Fred Jonkers (midden) allebei vijf.

“Ik voel me thuis bij ENTER!” Eigenlijk hoeft Hans Scheepers dat niet eens te zeggen, want dat hij zich thuis voelt, blijkt wel uit het aantal jaar dat hij voor ons werkt. Maar liefst tien al! Reden genoeg voor zijn manager Perjan Kuijten om hem thuis te verrassen met een bloemetje en een taart.

Efteling
“Van mijn dochter mag ik niet van werkgever veranderen, zij verheugt zich elk jaar enorm op de familiedag in de Efteling. Die gaat dit jaar natuurlijk niet door, dus nu moet ik sowieso nog een jaar langer blijven”, vertelt Hans lachend. “Nou was ik dat toch wel van plan, want na tien jaar bij één opdrachtgever is het wel eens tijd om verder te kijken. En daar helpt Perjan me bij. Ik wil mezelf graag breder ontwikkelen. We voeren goede gesprekken over hoe ik dat kan aanpakken en hij coacht me bij mijn loopbaan.”

Perjan: “Hans is een heel betrokken collega, die zich altijd volledig inzet. ASML, al tien jaar zijn opdrachtgever, is dan ook heel blij met hem. Hans heeft hier een aantal rollen gehad, maar altijd in dezelfde groep. Lang op één plek blijven, heeft voordelen, maar het is soms ook goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hans en ik hebben daarom samen zijn leerdoelen benoemd en met dat in ons achterhoofd bekijken we wat het beste voor hem is in de toekomst.”

Dakterras
Het is vijf jaar geleden dat Fred Jonkers zijn contract bij ons tekende; een moment om even samen met zijn manager Bas Dekkers bij stil te staan op het dakterras van ENTER.

Fred: “Bas benaderde mij vijf jaar geleden voor een functie bij TNO. Daar werk ik nog steeds, maar intussen wel op een andere functie en locatie. En nog steeds via ENTER. Dat bevalt me prima. Bij TNO werk ik in een fijn team waar het heel goed klikt en ik doe daar werk waar mijn passie ligt: ik kalibreer en onderhoud testapparatuur. Ondertussen kan ik altijd bij Bas terecht. Hij beantwoordt mijn vragen, ondersteunt me en verzorgt de pitch richting de opdrachtgever op het moment dat ik bijvoorbeeld van positie verander. Ik kan echt van hem op aan.”

Bas: “Jij hebt zelf ook veel tijd en moeite besteed aan het laten zien wat je waard bent bij je opdrachtgever. Samen zijn we voor een doel gegaan en dat is gelukt.”

Jack, die niet alleen vijf jaar in dienst is, maar ook net verhuisd, stuurden we bloemen op zijn nieuwe adres: “Bedankt voor de mooie blos bloemen die we afgelopen week van ENTER bezorgd kregen op ons nieuwe adres! Niet alleen vanwege de verhuizing, maar ook omdat ik alweer 5 jaar met veel plezier via ENTER voor TNO-Holst werk. Ik hoop dat er nog minstens 5 jaar komen!”

///

Three men, twenty years of ENTER

Three colleagues who all together work for ENTER for twenty years! We had something to celebrate last week. Hans Scheepers (right hand side picture) is already with us for ten years and Jack van Glabbeek (left hand side) and Fred Jonkers (middle) both five.

"I feel at home with ENTER!" Actually Hans Scheepers doesn't even have to say that, because the number of years he is already working for us proves this. It have been ten already! Reason enough for his manager Perjan Kuijten to surprise him at home with flowers and a cake.

Efteling
"My daughter does not allow me to change employer, she looks forward to the family day in the Efteling every year. Of course, it will not be held this year, so now I have to stay another year anyway", says Hans laughing. "I was planning to do that anyway, because after ten years with one client it's time to look further. And Perjan helps me with that. I would like to develop myself. We have good conversations about that and he coaches me in my career".

Perjan: "Hans is a very committed colleague. ASML, his client for ten years, is very happy with him. Hans has had a number of roles here, but always in the same group. Staying in one place for a long time has its advantages, but sometimes it's also good to take on a new challenge. Hans and I have therefore defined his learning goals together and with that in mind we look at what is best for him in the future.”

Rooftop terrace
Five years ago Fred Jonkers signed his contract with us; a moment to reflect on on the roof terrace of ENTER together with his manager Bas.

Fred: "Bas approached me five years ago for a position at TNO. I still work there, but in the meantime at a different position on another location. And still via ENTER. I like that very much. At TNO I work in a nice team and I do work where my passion lies: I calibrate and maintain test equipment. Meanwhile, I can always turn to Bas. He answers my questions, supports me and takes care of the pitch towards the client. I can really rely on him.”

Bas: "You yourself have spent a lot of time and effort showing what you are worth to your client. Together we went for a goal and we succeeded."

We sent flowers to Jack, who not only had his lustrum to celebrate, but who also moved. "Thanks for the beautiful flowers we received last week from ENTER at our new home address! Not only because of the move, but also because I have been working for TNO-Holst through ENTER for 5 years now with great pleasure. I hope there will be at least 5 more years!"