'Liever een broodje kaas dan een Braziliaanse lunch'- Marcel Oliveira is software engineer bij ENTER. Hij werkt voor Imec.

'Liever een broodje kaas dan een Braziliaanse lunch'- Marcel Oliveira is software engineer bij ENTER. Hij werkt voor Imec.- For English see below -
In een industrie waar technologie door de aderen stroomt zijn onze mensen het kloppend hart. Maar wie zijn ze en waar gaat hun hart sneller van kloppen? In een serie verhalen stellen we ze voor. Deze aflevering: Marcel Oliveira, software engineer uit Brazilië.

Hij wist weinig van Nederland, behalve dan dat een tante er woonde. Nu houdt hij van broodjes kaas en vindt hij de Nederlandse taal mooier dan het Portugees. Pas drie jaar hier, maar al helemaal ingeburgerd, inclusief het spreken van de taal. “Nederland is een prachtig land en als ik mag blijven, dan graag!” Aan het woord is Marcel Oliveira, broer van Caio. En net als zijn tweelinghelft heeft ook hij helemaal zijn plek gevonden. Ook Caio werkt bij ENTER, maar voor een andere  opdrachtgever.

Marcel: “In Brazilië werkten Caio en ik al in hetzelfde bedrijf. Ik vooral voor Motorola aan calibratiesoftware. Dat paste prima bij mijn Bachelor Computer Engineering, maar minder goed bij mijn Master Biomedical Engineering. Biomedical heeft veel meer met signalprocessing te maken, dat trok me meer. Maar toen ik naar de VS kon om daar meer te leren over camera’s, koos ik er toch voor om verder te gaan op de weg van Computer Engineering. Ik wilde ook heel graag kijken of ik in Amerika kon aarden. Ik pas niet in Brazilië, Caio ook niet, maar de Verenigde Staten bleken ook niet onze plek. Caio had vanuit Brazilië al gereageerd op een vacature bij ENTER en ging daar op gesprek toen we samen op vakantie waren bij onze tante. Ik ging met hem mee en raakte op die manier ook in gesprek en aan een baan. Eigenlijk puur toeval dus.”

‘Brainport kenden we niet’
Nu in Nederland, zijn ze allebei heel gelukkig. Marcel: “Wij houden van de manier waarop het hier in Nederland gaat. Alles is goed geregeld. Ik loop graag hard in mijn vrije tijd, dat kan hier lekker buiten en dan heb je alle ruimte. Dat is heerlijk.” En dat broodje kaas? “Haha! Ja, echt, ik vind dat prima voor de lunch. In Brazilië eet iedereen teveel. En een broodje kaas is makkelijk.” Om daar als echte Hollander lachend aan toe te voegen: “En goedkoop!”

Dat wisten beide broers echter niet toen ze naar Nederland vertrokken. Marcel: “We hadden allebei de droom om in het buitenland te wonen. Van Nederland wisten we niet zoveel. Van Brainport hadden we nog nooit gehoord. Maar vanwege onze tante gingen we hier dus toch op vakantie. Nou ja, de rest is geschiedenis." Voor hun moeder was het niet zo leuk nee, dat ze allebei tegelijk vertrokken. “Maar gelukkig heeft ze nog een zoon! Hij woont en werkt in Brazilië.”

Marcel vervolgt: “Toen we hierheen verhuisden, kregen we een eigen manager bij ENTER. Hij hielp ons met een appartement, het regelen van visa en andere dingen. Alles waar we vragen over hadden, werd opgepakt. En nog steeds hoor. Koen, die nu mijn manager is, denkt heel erg met mij mee over wat ik wil en wat goed is voor mij qua vervolgstappen. ENTER heeft daar het juiste netwerk voor en Koen kent me goed, hij praat veel met mij persoonlijk, dat maakt voor mij heel veel verschil. Alleen jammer dat hij nog geen leuke vriendin voor me heeft gevonden haha!”

Marcel en ook zijn broer Caio zijn sociale jongens die graag tijd doorbrengen met anderen. ‘Gezelligheid’ is een woord uit de Nederlandse taal dat ze maar al te goed kennen. "We komen ook graag op de sociale evenementen van ENTER. Even bijpraten op een borrel met andere collega’s, van kantoor of van andere opdrachtgevers. Normaal gesproken hebben we best vaak van dat soort leuke dingen, dat dat nu niet kan, is echt jammer.” Gelukkig voor Marcel woont broer Caio na een periode bij Philips in Drachten nu weer in de buurt. “Samenwonen doen we niet meer en dat bleek goed te bevallen. Maar drie uur in de trein zitten om hem op te zoeken, is natuurlijk het andere uiterste. Nu kunnen we in tien minuten bij elkaar zijn. Ook dankzij Koen, want die vond een nieuwe opdracht voor Caio bij Philips in Best.”

Data verzamelen
En Marcel werkt dus voor Imec, een ‘innovative hub’. “Ik ben daar software engineer en samen met onderzoekers maak ik apps waarmee ziekenhuizen data kunnen verzamelen. Die app maakt als het ware een mooi pakketje van de oceaan aan data die in het ziekenhuis wordt verzameld en zorgt er ook voor dat het op de juiste plek terecht komt. Imec maakt veel medische apparaten en die hebben een protocol en een typische manier van communiceren; mijn apps kunnen met die apparaten praten.”

Het fijne aan de biomedische achtergrond van de hub is de manier waarop zijn collega’s denken. “En ik waardeer ook de vrijheid die we krijgen.” Marcel ondervond dat aan den lijven toen hij, gedreven door nieuwsgierigheid, een nieuw project erbij kreeg: een headset die hersenactiviteit kan meten. “Ik test dat apparaat nu. Dat was eigenlijk niet mijn werk, maar omdat ik er heel nieuwsgierig naar was, mocht ik meedoen. Als je kunt begrijpen hoe zo’n device werkt… dat is gewoon prachtig! En dat ik de kans krijg om dat te ontdekken, is nog mooier.”

///

Rather a cheese sandwich than a Brazilian lunch
Marcel Oliveira is a software engineer at ENTER. He works for Imec, an innovative hub

In an industry where technology flows through our veins, our people are the beating heart of it. But who are they and what makes their hearts beat faster? In a series of stories we introduce them to you. This episode: Marcel Oliveira, software engineer from Brazil.

He knew little about the Netherlands, except that an aunt lived there. Now he loves cheese sandwiches and thinks the Dutch language is more beautiful than Portuguese. He has only been here for three years, but has become well-established, including speaking the language. "Holland is a beautiful country and if I may stay forever, I would be happy!" Speaking is Marcel Oliveira, brother of Caio. And just like his twin, he too has found his place to be. Caio also works at ENTER, but for another client.

Marcel: "In Brazil Caio and I worked in the same company. I mainly worked for Motorola on calibration software. That fitted in well with my Bachelor Computer Engineering, but not so well with my Master Biomedical Engineering. Biomedical has a lot more to do with signal processing, which attracted me more. But when I was able to go to the US to learn more about cameras, I chose to continue on the path of Computer Engineering. I also really wanted to see if I could ground in America. I don't fit in Brazil, neither does Caio, but the United States turned out not to be where we wanted to stay either. From Brazil, Caio had already responded to a vacancy at ENTER. He went there for an interview when we were on holiday together at our aunt's house. I went with him and that way I also got into a conversation and even got a job. Actually pure coincidence.”

‘We didn’t know Brainport’
Now in the Netherlands they are both very happy. Marcel: "We love the way things are going here in the Netherlands. Everything is well organized. I like to go for a run in my spare time, you can do that outside and then you have all the space you need. That's wonderful." And what about that typical Dutch cheese sandwich? "Haha! Yeah, really, I like that for lunch. In Brazil, everyone eats too much. And a cheese sandwich is easy." To add to that like a Dutchman: "And cheap!"

However, both brothers did not know this when they left for the Netherlands. Marcel: "We both had the dream of working and living abroad. We didn't know much about the Netherlands. We had never heard of Brainport. But because our aunt lives here, we went on holiday here anyway. The rest is history.” For their mother it was a bit hard though, that they both left at the same time. "But luckily she has another son! He lives and works in Brazil."

Marcel continues: "When we moved here, we got our own manager appointed to us at ENTER. He helped us with an apartment, arranging visas and other things. Everything we had questions about was picked up. And still. Koen, who is now my manager, is very concerned about my well being and my career. He thinks along with me about what I want and what would be the right next steps. ENTER has the right network for that and Koen knows me well, he talks to me personally a lot, that makes all the difference to me. Too bad he hasn't found a nice girlfriend for me yet haha!"

Marcel and also his brother Caio are social men who like to spend time with others. ‘Gezelligheid' (conviviality) is a Dutch word they know only too well. "We also like to join the social events of ENTER. We like to catch up on a drink with other colleagues, from the office or from other clients. Usually we do quite a lot of fun things like that, it's really a pity that we can't do that right now". Luckily for Marcel, brother Caio now lives in the area again after a period at Philips in Drachten. "We don't live together anymore and that turned out to be a good thing. But sitting in the train for three hours to visit him is the other extreme of course. Now we can be together in ten minutes. Also thanks to Koen, who found a new assignment for Caio at Philips in Best".

Collect data
And so Marcel works for Imec, an innovative hub. "I'm a software engineer there and together with researchers I make apps that allow hospitals to collect data. That app makes a nice package of data that is collected in the hospital and also ensures that it ends up in the right place. Imec makes a lot of medical devices and they have a protocol and a typical way of communicating; my apps can talk to those devices".

The nice thing about the hub's biomedical background is the way his colleagues think, Marcel says. "And as a result of that, the freedom we get." Marcel experienced this when, driven by curiosity, he showed interest in a certain project: a headset that can measure brain activity. "I'm testing that device now. That wasn't really my job, but because I was very curious about it, I was allowed to participate. If you can understand how such a device works... that's just wonderful! And the fact that I get the chance to discover it is even more beautiful."