Luc Blom wilde geen professor worden, maar juist dingen maken: ‘Mijn manager bij ENTER weet wat goede stappen in mijn carrière zijn’

Luc Blom wilde geen professor worden, maar juist dingen maken: ‘Mijn manager bij ENTER weet wat goede stappen in mijn carrière zijn’ - For English see below - In taal blonk hij, zacht gezegd, niet uit. “Maar rekenen kon ik altijd al ontzettend goed!” Aan het woord is Luc Blom (35), Embedded Software Engineer bij ENTER. Via ENTER werkt hij bij een producent van melkrobots, eerder werkte hij mee aan de eerste Europese quantum computer. Begonnen op het VMBO, moest Luc er hard voor werken om te komen waar hij nu is, maar hij wist al heel jong wat hij goed kon én leuk vond.

Rekenen dus, maar ook natuurkunde. Via het VMBO ging hij naar het MBO, richting: Chemie. Daarna door naar HBO Elektrotechniek en toen nog naar de universiteit voor een Bachelor Natuur- en Sterrenkunde. “En toen was ik nog niet klaar”, lacht hij, “want ik plakte er ook nog een Master Theoretische Fysica aan vast. Supergaaf, maar ik kan aan niemand uitleggen wat ik deed. Plus; als ik had willen publiceren, moest ik schrijven en dat wilde ik dus niet. Ik wilde geen professor worden, ik wil dingen maken. Daarom ging ik aan de slag als softwareontwikkelaar. Dat is heel abstract en bevat veel wiskunde, maar wordt ook toegepast op een product dat je ook echt ziet werken.”

Werk als hobby
Zijn carrière begon hij bij een onderzoeksinstituut dat opstellingen maakt. Luc schreef daar de software voor. “Dat paste me wel, want ik hoefde geen papers te schrijven, maar kon wel aan het onderzoek meewerken. Het was ook heel divers; van biologische onderwerpen over bijvoorbeeld wormen en hun DNA tot onderwerpen over licht. Ik las me over veel onderzoek ook goed in. Zo was mijn werk ook mijn hobby. Maar op een gegeven moment wilde ik wel graag weer een stap verder kijken en toen kwam ik bij ENTER terecht.”

“Het viel me op dat het echt ging om mij als persoon en dat het belangrijk is dat ik goed in mijn vel zit en goed en werk doe dat bij me past. Bij andere detacheerders had ik veel meer het gevoel dat ik een nummertje zou zijn”, zegt Luc over zijn keuze. Via ENTER startte Luc vervolgens bij een samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO. Daarmee koos hij opnieuw voor het onderzoeksdomein. “Maar wat ik daar kon doen, was wel weer een stapje verder dan wat ik voorheen deed. Alleen wilde ik op een gegeven moment wel eens weten hoe het is om in de industrie  te werken aan software en daarmee ook mezelf weer wat verder te ontwikkelen.”

Deadline
Die kans kwam bij een ontwikkelaar van melkrobots. “Ik spreek geregeld met mijn manager bij ENTER, Patrick. Dat is heel prettig, want hij weet daardoor wat ik wil, maar ook ziet hij wat goede stappen in mijn carrière zijn.” Het werken in de industrie bevalt Luc goed. “De projecten zijn nu veel meer deadline driven dan in de onderzoekswereld. Het moet echt af en daardoor werk je ook echt ergens naar toe. Dat bevalt me.”

Voor de toekomst ziet Luc het wel zitten om voor kortere periodes als een soort consultant op projecten te werken. “Dat je dan zelf een project op de rails zet of trekt, dat lijkt me heel gaaf. Maar dan heb ik nog wel een stukje ervaring nodig, plus dat ik moet leren nog iets assertiever te worden. Maar met zowel het eerste als het tweede kan ENTER me helpen, dus voorlopig zit ik hier nog prima.”

///

Luc Blom didn't want to become a professor, he wanted to create things
‘My manager at ENTER knows what steps to take in my career’

He did not excel in language, to put it mildly. "But I've always been very good at arithmetic", says Luc Blom (35), Embedded Software Engineer at ENTER. Through ENTER he works at a manufacturer of milking robots at the moment, previously he worked on the first European quantum computer. Starting at Prevocational Secondary Education (in Dutch:VMBO), Luc had to work hard to get to where he is now, but at a very young age he already knew what he was good at and what he really liked to do.

That was not only arithmetic, but also physics. Via VMBO he went to Intermediate Vocational Education (MBO in Dutch). He chose Chemistry as his direction. After that he went on to Higher Vocational Education (HBO in Dutch) where he studied  Electrical Engineering. Still not having had enough he applied for a Bachelor of Physics and Astronomy in University. "And then stíll I wasn't finished yet," he laughs, "because I decided to also get a Master's degree in Theoretical Physics. Super cool, but I can't explain to anyone what I was doing. Plus, if I wanted to publish, I had to write and that I didn't want to. I didn't want to become a professor, I want to create. That's why I started working as a software developer. That's very abstract and contains a lot of mathematics, but it's also applied to a product that you actually see working".

Work as a hobby
He started his career at a research institute that makes constellations. In this job, Luc wrote software, something that suited him. “I didn't have to write papers, but I could participate in the research. It was also very diverse; from biological subjects about, for example, worms and their DNA to subjects about light. I also read up on a lot of research. My work became also my hobby. But at a certain point I wanted to take a step further and that’s when I ended up at ENTER".

"It struck me that at ENTER it was really about me as a person and that it is important that I feel good about myself and that my work reallydesuits me. With other secondment firms I felt much more like I would become a number," says Luc about his choice. Through ENTER, Luc then started working at a partnership between TU Delft and TNO. In doing so, he once again opted for the research domain. "My assignment over there, was a step further than what I had done before. But at a certain point I wanted to know what it's like to work on software in the industry and thus also to develop myself a little further".

Deadline
That opportunity came from a developer of milking robots. "I regularly speak to my manager at ENTER, Patrick. That's very nice, because he knows what I want, but he also knows what steps to take in my career". Luc likes working in the industry. "The projects in the industry are more deadline driven than in the world of research. Work really has to be done within a certain time and you're really working towards something. I like that.”

For the future, Luc is keen to work on projects as a consultant for shorter periods of time. "I think it would be very cool if I can get a project on track by myself. But then I still need a bit of experience, plus the fact that I have become a little more assertive. But with both the first and second ENTER can help me, so for now I'm still totally fine here.”