Emigreren én in een ander land een leven opbouwen tijdens de COVID-crisis: Software Test Engineer Onur Saraç doet het

Emigreren én in een ander land een leven opbouwen tijdens de COVID-crisis: Software Test Engineer Onur Saraç doet het- For English see below - “Ik heb bewust gekozen voor een carrière in de regio Eindhoven”
Een passie voor software en voor werken in het buitenland. Het brengt Onur Saraç vanuit het Turkse Istanbul naar het Nederlandse Eindhoven. Een keuze die hij heel bewust maakt. “Ik heb me verdiept in de technologische hubs in Europa en Eindhoven past het beste bij me. Daar wonen ook vrienden van me en die waren ook nog eens positief over ENTER. Dus solliciteerde ik.” En nu is het dan zo ver: Onur maakt voor langere tijd de oversteek naar Europa.

In Ankara studeerde hij Software Engineering, maar vanwege het geringe aanbod in banen verhuisde hij in 2012 na zijn diploma naar Istanbul. Daar kon hij direct starten bij Huawei als software tester. Onur: “Via Huawei kreeg ik al de kans om een aantal jaren in het buitenland te werken op diverse projecten voor klanten.” Daaraan kwam een eind toen hij terugkeerde naar Turkije om zijn dienstplicht te vervullen. Toen hij die had afgerond, keerde hij terug bij Huawei, maar in een ander team en met de wens om beter te worden in test automation. “Maar dat kon helaas niet en toen ben ik naar Siemens gegaan.

Virtuele werkelijkheid
Bij Siemens werkte hij aan Industry 4.0 en werkte hij met verschillende software technologieën. Ook kwam hij veel in Duitsland en Hongarije voor trainingen. ‘En passant’ haalde hij ook nog een master Engineering Management. “De laatste drie jaar heb ik veel technologieën en programmeertalen gebruikt, waaronder Python en Java. Met Docker, een containertechnologie, bootsten we de werkelijkheid na. Met Behavior Driven Development, BDD, dichtten we het gat tussen de technologische collega’s en de stake holders als product owners en klanten.”

En toen vond hij het tijd om de stap naar Europa volledig te maken. “Vooral Duitsland en Nederland kwamen in mijn vizier, vanwege de technologie-industrie. Eindhoven kreeg toen al snel een streepje voor, Brainport is een interessante regio qua technologie en innovatie, met veel bedrijven waar ik mezelf goed zie passen qua kennis en kunde. Maar ook qua persoonlijkheid. Er werken veel culturen samen aan de technologie van de toekomst. Ik wil daar deel van uitmaken.”

Samenwonen met onbekende collega
Bij ENTER sprak hij meermaals met recruiter Cune en Business Development Manager Koen. Cune zocht een appartement voor hem. Centraal gelegen in Eindhoven, omdat hij nog niet weet voor welke opdrachtgever hij aan de slag zal gaan. Daar woont hij nu samen met Ahmet Aydin, die ook vanuit Turkije naar Nederland kwam. Heel spannend, want Onur woonde al acht jaar alleen en had Ahmet pas een aantal keer ontmoet in Istanbul. Maar Onur heeft er alle vertrouwen in.

“Alleen naar een ander land verhuizen, is best een uitdaging. En dan hebben we ook nog te maken met COVID-19, waardoor sociale contacten opbouwen en onderhouden niet eenvoudig is. Dan kan alleen wonen heel eenzaam zijn. Voor ons allebei is het beter om vanuit één huis aan dit nieuwe avontuur te beginnen. Dan kunnen we elkaar ondersteunen.”

Onur is sowieso een teamspeler. “Je kunt niet alles alleen en zeker in high tech is een team heel belangrijk. Iedereen brengt zijn eigen kennis en expertise met zich mee. En het sociale aspect aan een team vind ik ook heel belangrijk. Dat je samen plezier hebt in het werk, maar ook daarbuiten. De sfeer en omgeving zijn voor mij heel belangrijk.”

Kwaliteit bewaken
Dat betekent niet dat het altijd maar gezellig moet zijn. Onur: “Als tester vind ik dat bugs te allen tijde gefixed moeten zijn. Daar moet je soms developers voor pushen, zelfs als het laat is en ze boos zijn en naar je schreeuwen. Maar je moet de kwaliteit bewaken voor de klant. Altijd.” Daar kwam hij ook achter toen hij in Azerbeidzjan voor Huawei werkte. “Ik kwam een bug tegen in de live omgeving van de klant en toen hebben we de hele nacht doorgewerkt om dat te repareren.” Lachend: “Mijn manager zei de volgende dag dat ‘I saved his ass’, letterlijk.”

Dat hij zijn meest recente werkgever Siemens heeft verlaten, was ook voor zijn vorige manager een kleine aderlating. “Die zei dat ik meteen terug mag komen als ik hier niet vind wat ik zoek. Dat is heel fijn om te horen, maar niet wat ik van plan ben. Ik wil van mijn nieuwe leven in Nederland een succes maken. En hier ook buiten het werk nog veel dingen ontdekken. Ik kom graag op plekken met veel historie, waar dingen uit het verleden bewaard zijn gebleven. Dan loop ik over paden waar honderden of soms duizenden jaren geleden al mensen liepen… Dan kan ik het verleden bijna voelen! Ik ga graag op reis en vanuit Nederland kan ik weer heel veel andere dingen ontdekken. Straks, na COVID. Nu eerst hier maar eens op avontuur naar de supermarkt, samen met Ahmet.”

///

Emigrating and building a life in another country during the COVID crisis: Software Test Engineer Onur Saraç did it

"I made a conscious choice for a career in the Eindhoven region"

A passion for software and for working abroad. It brings Onur Saraç from Turkish Istanbul to Dutch Eindhoven. A choice he makes very consciously. "I explored the technological hubs in Europe and Eindhoven suits me best. Friends of mine also live there and they were also positive about ENTER. So I applied." And now it's time: Onur is crossing over to Europe for a longer period of time.

In Ankara he studied Software Engineering, but because of the lack of interesting job offers he moved to Istanbul in 2012 after graduating. There he could immediately start at Huawei as a software tester. Onur: "Through Huawei I already got the opportunity to work abroad for a number of years on various projects for customers.” This came to an end when he returned to Turkey to perform his military service. When he finished it, he returned to Huawei, but in a different team and with the desire to improve in test automation. "But unfortunately that was not possible and then I went to Siemens.”

Virtual technology
At Siemens, he worked on Industry 4.0 and worked with different software technologies. He also spent time in Germany and Hungary a lot for training purposes. Meanwhile he also obtained a master's degree in Engineering Management. "The last three years I have used many technologies and programming languages, including Python and Java. With Docker, a virtual containerization technology and image of the test environment, we mimicked reality. We closed the gap between the technological colleagues and the stake holders as product owners and customers with Behavior Driven Development (BDD). Also, by preparing test plan and test strategy documents, I helped my colleagues to have better testing perspective".

And then he thought it was time to make the step to Europe complete. "Germany and the Netherlands in particular came into my sights, because of the technology industry. Eindhoven quickly gained an edge, Brainport is an interesting region in terms of technology and innovation, with many companies where I see myself as a good fit in terms of knowledge and skills. But also in terms of personality. Many cultures work together on the technology of the future. I want to be a part of that."

Living together with a ‘stranger’
At ENTER he spoke several times with recruiter Cune and Business Development Manager Koen. Cune also found him an apartment . Centrally located in Eindhoven, because he doesn't know yet for which client he will be working. There he lives together with Ahmet Aydin, who also came to the Netherlands from Turkey. Very exciting, because Onur had been living alone for eight years and had only met Ahmet a few times in Istanbul. But Onur has every confidence in them living together.

"Moving to another country alone is quite a challenge. And we also have to deal with COVID-19, which makes it difficult to build and maintain social contacts. Then living alone can be very lonely. For both of us it is better to start this new adventure from one house. Then we can support each other."

Onur is a team player anyway. "You can't do everything on your own and especially in high tech, a team is very important. Everyone brings their own knowledge and expertise. And the social aspect of a team is also very important to me. It's important that you enjoy your work together, but also outside of it. The atmosphere and environment are very important to me."

‘I saved his ass’
That doesn't mean that it always has to be fun. Onur: "As a tester, I think that bugs should be fixed at all times. Sometimes you have to push developers for that, even when it's late and they're angry and yell at you. But you have to guard the quality for the customer. Always.” That's what he found out when he worked for Huawei in Azerbaijan. "I came across a bug in the client's live environment and we worked all night to fix it." Laughing: "My manager the next day said that 'I saved his ass', literally."

The fact that he left his left his last job at Siemens was also a minor drain on his previous manager. "He said I can come back right away if I don't find what I'm looking for here. That's very nice to hear, but not what I'm planning. I want to make a success of my new life in the Netherlands. And to discover a lot of things here outside of work as well. I like to come to places with a lot of history, like an ancient city as Ephesus, where things from the past have been preserved. Then I walk on paths where people walked hundreds or sometimes thousands of years ago... Then I can almost feel the past! I like to travel and from the Netherlands I can discover many other things. Sometime, after COVID. Let's first go on an adventure to the nearest supermarket, together with Ahmet".