Rutger Frantzen 5 jaar in dienst: ‘Teamgevoel én betrokkenheid, daar draait het voor mij om’

Rutger Frantzen 5 jaar in dienst:  ‘Teamgevoel én betrokkenheid, daar draait het voor mij om’- For English see below - ‘Time flies when you’re having fun’, een uitspraak die zeker van toepassing is op Rutger Frantzen. Intussen 5 jaar in dienst bij ENTER, een periode die hij helemaal niet als lang ervaart. “Ik ben nu aan mijn derde interessante opdracht bezig. Als je doet wat je leuk vindt, gaat de tijd gewoon ontzettend snel.”

Hij begon via ENTER bij Philips op een opdracht op het gebied van digitale pathologie. Daarna volgde ASML en nu zit hij bij Nedschroef. Rutger: “Ik besefte me laatst dat ik daar ook alweer een jaar zit!” Interessant werk, fijne collega’s én de kans om zich steeds verder te ontwikkelen: dat is voor Rutger de succesformule van de afgelopen 5 jaar. “Daar ben ik Koen Schilders en Perjan Kuijten van ENTER ook heel dankbaar voor. Ik kwam binnen als Front End Developer en ik ben nu team lead. Ik krijg steeds het vertrouwen en de ruimte om de dingen te doen die bij mij passen.”

Boegbeeld
In de 5 jaar dat hij nu voor ENTER werkt, heeft hij zich altijd betrokken gevoeld bij ENTER. In verschillende marketinguitingen vervulde hij dan ook een rol als een soort ‘boegbeeld’: met portretfoto en quote ‘The freedom to explore’. “Toen ik daarvoor werd gevraagd, vond ik dat hartstikke leuk. Ik voel me thuis bij ENTER. Ik ontmoet ook graag mijn andere collega’s op de verschillende sociale events. Dat dat door COVID nu even niet kan, is echt heel jammer.”

Ook zijn Nedschroef collega’s ziet hij niet live. “We blijken ook online een geoliede machine te zijn als team, maar toch mist er een dimensie. Je hebt geen koffiepraat en nieuwe collega’s werk je in zonder ze eens echt in de ogen te kunnen kijken. Voorheen gingen we geregeld naar Wenen, waar ook een deel van ons team zit. Als je elkaar ook persoonlijk kent, werkt het net wat makkelijker en veel leuker. Als je live gaat met een product waar iedereen keihard voor heeft gewerkt, dan wil je dat toch even met elkaar kunnen vieren. Even samen een biertje drinken.”

Invictus Games
Teamgevoel en betrokkenheid, daar draait het om voor Rutger. Zo kwam hij 12 jaar geleden ook bij het Rode Kruis terecht als vrijwilliger. “Ik vond dat ik een EHBO cursus moest volgen. Ik woonde net in Den Haag en dacht: ‘Misschien leer ik zo nog wat mensen kennen’. En voor ik het wist, was ik bij van alles en nog wat betrokken”, vertelt hij droog lachend. Voor de regio Haaglanden is hij nog steeds coördinator evenementen. Weer die lach: “Ja, nu dus even niet…” Maar dat wil niet zeggen dat er afgelopen periode niets moest gebeuren, integendeel. “We ondersteunen nu bij de aansturing van diverse COVID interventies. Dat varieert van het werven van vrijwilligers voor het inpakken van voedselpakketten, tot het organiseren van ondersteuning bij griepvaccinaties en het regelen van logistieke zaken voor de GGD.” Nu is hij bezig met de plannen voor de ondersteuning van de Invictus Games, die volgens jaar als het goed is in Den Haag plaatsvinden.

In Brabant, waar hij nu woont, is hij teamleider van het Rode Kruis Noodhulpteam. In die hoedanigheid draagt hij ook een pieper. “Want ik blijf in eerste instantie natuurlijk altijd hulpverlener.” Intussen heeft hij twee eretekens ontvangen van het Rode Kruis, waarvan er eentje maar eenmalig werd uitgereikt aan 150 vrijwilligers als aanmoedigingsprijs om het 150-jarige bestaan van het Rode Kruis te vieren. “Daarvoor moest je worden voorgedragen en ik had daar zelf anderen voor voorgedragen. Die kregen de onderscheiding, maar ikzelf dus ook! Dat vond en vind ik oprecht heel bijzonder.”

///

Rutger Frantzen 5 years at ENTER
‘Team spirit and involvement, that's what it's all about for me’

Time flies when you're having fun', a statement that certainly applies to Rutger Frantzen. Meanwhile he has been with ENTER for 5 years, a period that he does not experience as long at all. "I am now working on my third interesting assignment. If you do what you like, time just goes very fast.”

Through ENTER he started at Philips on an assignment in the field of digital pathology. This was followed by ASML and now he's at Nedschroef. Rutger: "I realized the other day that I've been working at Nedschroef for a year already!” Interesting work, great colleagues and the opportunity to continue to develop: that's Rutger's formula for success over the past 5 years. "I am also very grateful to Koen Schilders and Perjan Kuijten of ENTER. I came in as a Front End Developer and I am now a team lead. I always get the confidence and space to do the things that suit me.”

The figurehead
In the 5 years that he now works for ENTER, he has always been involved with ENTER. In several marketing publications he played a role as a kind of 'figurehead': with portrait photo and quote 'The freedom to explore'. "When I was asked to do so, I really liked that. I feel at home at ENTER. I also like to meet my other colleagues at the various social events. It's really a pity that due to COVID we can't do that right now.”

He doesn’t meet with his Nedschroef colleagues live either. "We also appear to be a well-oiled machine as a team online, but still a dimension is lacking. You don't have any coffee talk and new colleagues get started without really being able to look them in the eye. We used to go to our office in Vienna on a regular basis, where part of our team is based. If you also know each other personally, it's just a little easier and much more fun. If you go live with a product that everyone has worked really hard for, you want to be able to celebrate it with each other. Have a beer together.”

Invictus Games
Team spirit and commitment, that's what it's all about for Rutger. He also joined the Red Cross 12 years ago as a volunteer. "I thought I should take a first aid course. I just lived in The Hague and thought: 'Maybe this way I will get to know some more people'. And before I knew it, I was involved in all sorts of things”, he says with a dry wit that he is known for. He is still the event coordinator for this region. Again that same smile: "Yes, I coordinate events… only not now..." But that does not mean nothing had to be done in the last period, on the contrary. "We now support various COVID interventions. This varies from recruiting volunteers to pack food parcels, to organizing support for flu vaccinations and arranging logistical matters for the Municipal Health Services.” He is now working on the plans for the support of the Invictus Games, which will hopefully take place in The Hague next year.

In Brabant, where he now lives, he is team leader of the Red Cross Emergency Response Team. In that capacity he also wears a squeaker. "Because of course I will always be a first aid worker in the first place.” In the meantime he has received two badges of honour from the Red Cross, one of which was awarded only once to 150 volunteers as an incentive prize to celebrate the 150th anniversary of the Red Cross. "You had to be nominated for this and I myself had nominated others for it. They received the award, but so did I! That was and still is very special to me.”