Ahmet Aydin: ‘Software schrijven maakt me oprecht gelukkig’

Ahmet Aydin: ‘Software schrijven maakt me oprecht gelukkig’ - For English see below - Ahmet Aydin (27) verruilde net als onze collega Onur onlangs Turkije voor Nederland. Zijn doel? Bij een high tech bedrijf werken als Frontend Developer. Ahmet: “Eindhoven is daarvoor de juiste plek”. Intussen leert hij ook de stad al een beetje kennen. Zijn vervoermiddel? “Een fiets natuurlijk. Zoals de meeste mensen hier.”

Ooit begonnen als Electronic Engineer, liet hij zich in Istanbul enkele jaren terug omscholen tot software ontwikkelaar. “Ik vond het fantastisch”, vertelt Ahmet. “Ineens kon ik dingen creëren en mijn creativiteit veel beter kwijt. Niet iedereen begreep mijn keus; ik had een goede baan en een goede toekomst voor me, waarom zou ik nog veranderen? Maar ik word oprecht gelukkig van het schrijven van software, dus dit is mijn toekomst!”

Hij vond een baan als Software Developer, dankzij een manager die in hem geloofde en het met hem aandurfde. Ze kregen er allebei geen spijt van: Ahmet bewees zich in zijn werk. Toen er een kans voorbij kwam als applicatie ontwerper bij Migros, een grote Turkse supermarktketen, stapte hij over. “Ik wilde verder groeien en stappen zetten. En dat kan alleen als je de kans krijgt om te leren. Op een gegeven moment hadden we bij  Migros een heel lastig issue dat moest worden opgelost. Ik beet me erin vast en had het in een week voor elkaar. Daar heb ik nog een mooi compliment voor gehad van mijn manager. Die was dan ook niet verbaasd toen ik mijn vertrek naar Nederland aankondigde. Hij kent mijn ambities en weet wat ik kan."

Clean code
Als ontwikkelaar is hij perfectionistisch. Hij werkt snel, maar zorgt er ook voor dat hij de tijd heeft om zijn eigen software nog een keer na te kijken voordat hij het oplevert. “Ik werk volgens de clean coding principes. Clean code is goed te lezen en eenvoudig aan te passen, uit te breiden en te onderhouden. Ook door anderen dan de schrijver van de code”, legt Ahmet uit. Vanuit Turkije woonde hij daarom de online Clean Coding Events van ENTER al bij. “Het is interessant om te horen hoe andere ontwikkelaars er tegenaan kijken en hoe je samen tot een oplossing kunt komen.”

Samen tot een oplossing komen, zit sowieso in de aard van Ahmet. “Ik ben goed in het analyseren van projecten en ik heb ook altijd een mening, zelfs als het gaat over zaken die niet mijn expertise zijn. Maar volgens mij is dat alleen maar goed; dan kun je samen discussiëren over wat het beste is en ook samen het project tot een goed einde brengen. Dus zelfs al is mijn idee niet het beste, het kan wel een goed vertrekpunt zijn om samen verder te komen of juist om er eens op een andere manier naar te kijken.”

Constructieve discussie
“Ik vind het wel belangrijk dat een discussie constructief verloopt”, vervolgt Ahmet. “Dan kom je ergens met elkaar en krijg je ook energie. Een vriendelijke, open en respectvolle houding is daarbij essentieel.” Zelf heeft hij die houding ook. Hij maakt makkelijk contact en houdt ervan om mensen aan het lachen te maken. “Zonder die eigenschappen had ik dit avontuur naar het buitenland ook niet aangedurfd”, vertelt hij lachend.

Enkele vrienden en oud-collega’s gingen hem al voor, zij werken voor high tech bedrijven in Amsterdam en Eindhoven. “Het is fijn dat hier al bekenden wonen, zij kunnen me wegwijs maken. Onur Saraç, die ook net voor ENTER is begonnen, heb ik in Istanbul een aantal keer ontmoet. In Einhoven delen we een appartement. We hebben gezamenlijke vrienden en die verzekerden ons allemaal dat we als collega’s en huisgenoten goed bij elkaar passen. Zeker nu in COVID-tijd is het gewoon heel prettig om hier samen op te starten.”

“Maar ik voel me ook nu al thuis bij ENTER. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik, al bijna 9 maanden geleden, solliciteerde en het eerste contact ontstond. Zowel Cune, de Talent Manager, als Koen, de Business Unit manager, zijn mensen met een warme persoonlijkheid. Ze hebben me ook goed geholpen met mijn overstap naar Nederland.”

Fiets
Waar de inburgering al is begonnen, want zodra Ahmet na zijn reis hierheen uit quarantaine mocht, kocht hij meteen een fiets om erop uit te kunnen trekken. “In Nederland heeft iedereen een fiets en het leek me een handig vervoermiddel om de omgeving te verkennen. Dus nu kan ik op pad. Dat doe ik sowieso graag. Zeker in deze tijd van het jaar als de herfstkleuren zo mooi zijn.” Andere hobby’s heeft hij ook. “Ik ben een gepassioneerd gamer. Daarnaast deel ik graag mijn kennis over frontend developing. Dat doe ik door video’s te maken die ik online zet. Ik heb intussen 700 volgers op mijn kanaal.”

“Ik ben trots op wat ik tot nu toe heb bereikt”, vertelt Ahmet tot slot. “Ik had een fijn leven en een goede baan in Istanbul, maar ik wilde meer. Beter worden in mijn werk en op internationaal niveau aan de slag. Ik wil uiteindelijk een goede Software Architect worden en ooit een team aansturen. De grote beslissingen om dat doel te bereiken, liggen intussen achter me. Nu is het tijd om stap voor stap mijn weg te vervolgen.”

///

Ahmet Aydin: 'Writing software makes me truly happy'

Ahmet Aydin (27), just like our colleague Onur, recently moved from Turkey to the Netherlands. His goal? To work at a high tech company as a Frontend Developer. Ahmet: "Eindhoven is the perfect place for this.” In the meantime he is also getting to know the city a bit. His means of transport? "A bicycle of course. Like most people over here."

Once started as an Electronic Engineer, he got himself retrained as a software developer in Istanbul a few years ago. "I thought it was fantastic," says Ahmet. "Suddenly I was able to create things and express my creativity much better. Not everyone understood my choice; I had a good job and a good future ahead of me, why would I change? But writing software makes me truly happy, so this is my future!”

He found a job as a Software Developer, thanks to a manager who believed in him and dared to work with him. Neither of them regretted it: Ahmet proved himself in his work. When an opportunity came along to work as an application designer at Migros, a large Turkish supermarket chain, he made the switch to a new employer. "I wanted to continue to grow and take steps. And that's only possible if you get the chance to learn. At a certain point we had a very difficult issue at Migros that had to be solved. I grabbed hold of it and managed to get it done in a week. I received a nice compliment for that from my manager. He was not surprised when I announced my departure to the Netherlands. He knows my ambitions and knows what I’m capable of.”

Clean code
As a developer he is a perfectionist. He works fast, but also makes sure he has time to check his own software again before he delivers it. "I work according the clean coding principles. Clean code is easy to read and easy to modify, expand and maintain. Also by others than the code writer”, Ahmet explains. From Turkey he therefore already attended the online Clean Coding Events of ENTER. "It's interesting to hear how other developers look at it and how you can come to a solution together".

Coming to a solution together, is in the nature of Ahmet anyway. "I'm good at analyzing projects and I always have an opinion, even when it comes to areas that are not my expertise. But I think that's only good; then you can discuss together what's best and also bring the project to a good end together. So even if my idea is not the best one, it can be a good starting point to move forward together or to look at it in a different way.”

Constructive discussion
"I do think it is important that a discussion is constructive," continues Ahmet. "Then you get somewhere with each other and you also get energy. A friendly, open and respectful attitude is essential.” He himself has that attitude as well. He makes contact easily and likes to make people laugh. "Without those qualities I wouldn't have dared this adventure abroad," he laughs.

Some friends and former colleagues already preceded him, they work for high tech companies in Amsterdam and Eindhoven. "It's nice that acquaintances already live here, they can show me the way. Onur Saraç, who also started at ENTER just now, I met a couple of times in Istanbul. In Einhoven we share an apartment. We have mutual friends and they all assured us that we are a good match for each other as colleagues and housemates. Especially now in COVID time it is just very nice to start up here together".

"But I already feel at home at ENTER. Actually from the moment I applied for a job almost 9 months ago and the first contact arose. Both Cune, the Talent Manager, and Koen, the Business Unit Manager, are people with a warm personality. They also helped me a lot with my move to the Netherlands".

Bike
Where his integration has already started, because as soon as Ahmet was allowed out of quarantine after his journey here, he immediately bought a bike to go out on. "In the Netherlands everyone has a bicycle and to me it seemed a convenient mean of transport to explore the area. So now I can get on the road. I like to do that anyway. Especially at this time of year when the autumn colors are so beautiful.” He also has other hobbies. "I am a passionate gamer. In addition, I like to share my knowledge about frontend development. I do that by making videos that I put online. I now have 700 followers on my channel."

"I am proud of what I have achieved so far", Ahmet concludes. "I had a nice life and a good job in Istanbul, but I wanted more. To be better at my job and to work on an international level. Eventually I want to become a good Software Architect and someday manage a team. The big decisions to achieve that goal are behind me. Now it’s time to work towards it step by step.”