Emma Munnig Schmidt: concrete analyticus - ‘Ik wil graag resultaten zien van de technologie waar ik aan werk’

Emma Munnig Schmidt: concrete analyticus - ‘Ik wil graag resultaten zien van de technologie waar ik aan werk’- For English see below - Emma werkt sinds januari 2019 bij ENTER. Als academica wilde ze graag het bedrijfsleven in en ENTER bood haar de kans om bij verschillende opdrachtgevers op verschillende projecten ervaring op te doen.

“Ik heb Biomedische Technologie gestudeerd; een mix tussen het chemische biologie, tissue engineering en mechanica. Het was of dat of Ruimte- en luchtvaarttechniek”, vertelt ze. Twee heel verschillende dingen, maar de keus viel op Biomedische Technologie omdat ze in haar vrije tijd als zweefvlieger actief is en daarbij ook zelf aan de vliegtuigen sleutelt. Lachend: “Ik vond het menselijk lichaam ook heel interessant, in combinatie met technologie, maar daar is lastig een zaterdagmiddaghobby in te vinden.”

Resultaten
Dan weer serieus: “Ik heb me altijd voorgenomen dat ik geen PhD wilde doen, puur om het doen van een PhD. Als ik iets had gevonden dat perfect paste, had ik het zeker overwogen, maar ik jaag geen academische carrière na. Ik zie mezelf niet nog vier jaar onderzoek doen voor het onderzoek. Ik ben praktisch ingesteld en ik wil graag concrete resultaten zien. Dat kan iets heel groots zijn, zoals een machine, of iets kleins op celniveau, of misschien nog wel kleiner. Maar wel graag iets dat uiteindelijk bedoeld is om toe te passen. En als ik daarmee ook nog een steentje kan bijdragen aan een betere of schonere wereld, zou dat helemaal mooi meegenomen zijn. Dat idealisme heb ik wel in me.”

Via ENTER ging ze eerst aan de slag in een rol bij Bosch. Ze had daar een dynamische functie waar ze tussen de verschillende lagen door werkte. Het ene moment met het management en het andere moment met operators. “Het leuke was, dat er ter plekke ook productie was. Je kon het zien, het was tastbaar.”

Technisch inhoudelijk
Emma werkte bij Bosch aan verschillende projecten. Zo pakte ze zelfstandig een probleemanalyse op van een wasmachine die niet goed functioneerde. “Dat was technisch heel interessant, maar ook spannend. En samen met een team heb ik gewerkt aan een nieuwe generatie product en ook aan een nieuw proces. Het was heel divers. Het enige dat ik jammer vond, was dat ik als projectleider op een niveau bezig was, waar ik vooral het overzicht moest houden. Maar als het dan technisch inhoudelijk werd, moest ik het afgeven aan de engineers en dat vond ik wel heel erg jammer.”

Emma, die momenteel een nieuwe opdracht zoekt via ENTER, is dus vooral op zoek naar werk waar ze haar technische capaciteiten weer beter kan inzetten. “Als projectleider moet je vaak achter mensen aan zitten en dat is niet zo aan mij besteed. En ik sta graag dichter op de technologie. Dat kan overigens best in een laboratorium zijn, maar dan wel voor een opdrachtgever en niet in academische vorm.”

Individualistische teamsport
Haar collega’s bij Bosch omschrijven haar als empathisch en fijn om mee samen te werken. “Ik werk ook graag in teams, maar dus ook graag aan mijn eigen taken waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. Daarom past het zweefvliegen ook zo goed bij mij. Je kunt het niet alleen doen, in je eentje kom je niet omhoog. Eenmaal boven ben je alleen en moet je zelf de strategie bedenken om de wedstrijd te winnen. Eigenlijk is het een individualistische teamsport en dat past wel bij mij. In mijn werk is het ook zo: ik heb mensen om me heen nodig om mee te klankborden, maar ik wil wel graag zelf de analyse doen.” 

///

Emma Munnig Schmidt: concrete analyst

'I like to see results from the technology I'm working on'

Emma has been working at ENTER since January 2019. As an academic, she wanted to go into business instead of research and ENTER offered her the chance to gain experience with different clients on different projects.

"I studied Biomedical Engineering; a mix between chemical biology, tissue engineering and mechanics. It was either that or Aerospace Engineering," she says. Two very different things, but Biomedical Engineering became the choice because she is an active glider pilot in her spare time, tinkering with the planes herself. Laughing, "I also found the human body very interesting, in combination with technology, but it's hard to find a Saturday afternoon hobby in that."

Results
Then serious again: "I always resolved that I didn't want to do a PhD purely for the sake of doing a PhD. If I had found something that was a perfect fit, I would certainly have considered it, but I'm not chasing an academic career. I don't see myself doing another four years of research for the sake of research. I'm practical-minded and I'd like to see concrete results. That could be something very big, like a machine, or something small at the cellular level, or maybe even smaller. But I would like to see something that is ultimately intended for application. And if I can contribute to a better or cleaner world, that would be a bonus. I have that idealism in me."

Through ENTER, she first started working in a role at Bosch. She had a dynamic position there where she worked between the different layers. One moment with management and the next with operators. "The nice thing was, there was also production on site. You could see it, it was tangible."

Technical
Emma worked on various projects at Bosch. For example, she independently picked up a problem analysis of a washing machine that was not functioning properly. "That was technically very interesting, but also exciting. And together with a team I worked on a new generation product and also on a new process. It was very diverse. The only thing I found unfortunate was that, as project leader, I was working on a level where I mainly had to keep an overview. But then when it became technical, I had to hand it off to the engineers and I found that very unfortunate."

Emma, who is currently looking for a new assignment via ENTER, is therefore mainly looking for work where she can put her technical capabilities to better use again. "As a project leader you often have to chase people and that's not really my thing. And I like to be closer to the technology. That could be in a laboratory, by the way, but for a client and not in academic form."

Individualistic team sport
Her colleagues at Bosch describe her as empathetic and nice to work with. "I also like to work in teams, but I also like to work on my own tasks for which I am responsible. That's why gliding suits me so well. You can't do it alone, on your own you don't get up. Once up, you're on your own and you have to come up with your own strategy to win the race. Actually it's an individualistic team sport and that suits me. It's the same in my work: I need people around me to sound off with, but I like to do the analysis myself."