Lennart Pruijssers: ‘Ik werk op het randje van wat technisch mogelijk is’

Lennart Pruijssers: ‘Ik werk op het randje van wat technisch mogelijk is’- For English see below - Lennart werkt sinds ongeveer een jaar bij ENTER. Ooit begon hij op het VMBO T in de richting van Elektrotechniek en werkte hij een tijdje in de bouw, maar dat paste niet zo goed bij hem. Liever ging hij aan de slag als systeembeheerder. Toen hij ook dat wel gezien had, begon hij met programmeren en scripten. Om zich hier verder in te ontwikkelen, besloot hij Technische Informatica aan de Hogeschool van Rotterdam te gaan studeren. “Voor mijn latere carrièrekeuze heb ik niets aan Elektrotechniek gehad. Maar: ik kan wel een stoppengroep aanmaken in de meterkast, ook handig”, zegt hij lachend.

Alle verschillende stappen die hij zette, hebben hem wel enorm geholpen en gemotiveerd. “Als ik in één keer naar het hbo of wo was gegaan, had ik niet alles gekund wat ik nu kan.” Lennart rondde zijn studie af met een afstudeerstage bij KPN. Daar kon hij meteen blijven, maar toen het na een tijdje weer ging kriebelen, ging hij aan de slag bij Telfort. Hier was hij vooral bezig met programmeren, maar later kreeg hij er een extra rol bij als automatiseerder. Daarbij moest hij alles aan elkaar koppelen. Lennart: “Dat vond ik leuk, daar wilde ik mee verder.”

Bij blijven leren, door ontwikkelen en zijn vleugels uitslaan. Het past bij Lennart. Daarom ook ging hij tijdens zijn studie een jaar naar China om stage te lopen. Geen voor de hand liggende keuze, maar wél een enorm avontuur. Hij werkte daar bij de Chinese bank. Hard werken, maar ook heel interessant. En niet alleen vanwege een andere cultuur. Lennart: “Als je in een land woont en werkt waar je soms ‘lost in translation’ raakt, kan dat heel apart zijn. Er werd gebrekkig Engels gesproken en soms had ik geen idee wat ik moest doen. Gelukkig konden twee andere expats uit mijn team zelf vloeiend Chinees en sprak één Chinees teamlid wel Engels en kwamen we zo alsnog een heel eind met elkaar. Maar als je iets programmeerde, werd er vervolgens wel in het Chinees feedback op gegeven. Dan ging ik maar weer met Google Translate aan de slag om te ontdekken wat er stond.”

Ervaring
Eenmaal afgestudeerd en met een paar werkervaringen op zak, ging hij aan de slag bij een detacheringspartij. Lennart: “Ik werd daar steeds meer ingezet in een DevOps rol. Toen deed ik dus zowel front end als back end development, maar ook configuratiebeheer en automatisering. Voor developers in het algemeen is er altijd genoeg werk, maar als je ook op IT breed georiënteerd bent en echt passie hebt voor het vak, ben je extra gewild.”

Lennart kwam in die baan ook voor het eerst in contact met Ian Breedveld van ENTER. “Ian is zo’n leuke kerel. Ik kan hem altijd bellen en even met hem kletsen.” Voor Lennart was het dan ook logisch om bij ENTER te gaan werken. “Bij ENTER is veel persoonlijk contact. Ik voel me hier nooit een nummertje. Bovendien was er ook meteen een klus voor me bij de TU Delft. Ik vroeg aan Ian: ‘Wanneer kan ik beginnen?’ en dat was dus echt meteen! Bij een detacheerder is veel mogelijk. Ik vind veel dingen interessant en al die kanten kan ik nu op.”

Het project bij de TU Delft was kort, maar erg uitdagend en leerzaam. Lennart licht toe: “Ik werkte daar in een advance research station opgezet door TU Delft en TNO, QuTech genaamd. QuTech houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van een Quantum supercomputer en de creatie van het ‘quantum network’, zodat deze supercomputers met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren. Er is geen standaard of bestaande quantumtechnologie voor, want die wordt nu juist in dit laboratorium onderzocht en ontwikkeld. Het eindproduct wordt geleverd aan IBM en de Nederlandse overheid.”

Paradox
Lennart vervolgt: “Zelf werkte ik bij het quantum (network) team van vier personen. Dat was in samenwerking met een groep wereldberoemde wetenschappers in hun expertise gebieden van fysica, nanotechnologie en natuurkunde. Dit heb ik echt ervaren als een eer en ik heb enorm veel van ze geleerd”. Met zijn team realiseerde hij een quantum network. “Zo maakten we communicatie mogelijk tussen twee of meerdere quantum supercomputers.  Ook bouwden we een webapplicatie waarop wetenschappers hun proeven kunnen uitvoeren. Die gaat later dit jaar online voor de wetenschappelijke gemeenschap. Zo kan elke wetenschapper wereldwijd proeven uitvoeren op een cluster supercomputers en dus interactie maken met qubits van een supercomputer.”

Quantum programmeren of werken met qubits ging ontzettend tegen Lennarts intuïtie in, omdat je op een hele andere manier moet programmeren dan voorheen. Lennart: “Een quantumbit kan tegelijk 1 of 0 zijn, dus tegelijkertijd aan en uit. Een echte paradox die in vakjargon ‘superstate’ heet. Ergens in de programmering zitten de namen van mijn collega’s en mij verborgen. Dus mocht het quantum network/operating system ooit de standaard worden, dan is mijn naam er ieder geval in te vinden.”

Grensverleggend
Na deze zeer uitdagende opdracht ging Lennart aan de slag bij ASML als software developer in een DevOps team. ASML maakt microchipmachines. Elke telefoon, laptop, computeronderdeel of tv op de markt bevat waarschijnlijk meerdere microchips van dit bedrijf. De machines van ASML creëren een tiental wafers per dag. Een wafer is een soort ronde plaat/koek met 100 microchips erop, bijvoorbeeld 100 processors (CPU’s). Lennart: “De verbindingen zijn zo klein dat zelfs de beste elektron microscopen er niet op kunnen inzoomen. Om de wafers te kunnen testen moeten daarom natuurkundige workarounds worden bedacht. Ons team ondersteunt dat testproces. We werken dagelijks met developers en wetenschappers aan uiteenlopende technische problemen. Naast het programmeren en verbeteren van processen ben je bezig met wiskunde, fysica en natuurkunde op de rand van wat technisch mogelijk is. Het is echt grensverleggend wat we doen.”

Lennart en zijn collega’s brainstormen veel en lossen samen problemen op. “Stel je voor”, zegt Lennart, “twee weken lang denk je erover na en ben je ermee bezig en dan werkt het. Dat is toch cool? Alles is op het randje van wat kan en dat is echt heel gaaf.” Tussen het werk door maakt Lennart een wandelingetje of heeft hij virtuele koffie-uurtjes met zijn collega’s. Dat laatste is vooral even lekker bijkletsen over van alles en nog wat. “Ik vind het belangrijk om met leuke mensen te werken waarmee je ook kunt lachen. We werken heel nauw samen. Om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen voor een bepaald probleem, moet het wel klikken.”

 

///

 

Lennart Pruijssers: 'I work on the edge of what is technically possible'.

Lennart has been working for ENTER for about a year now. Once, he started at VMBO T in the direction of Electrical Engineering and then he worked in construction for a while, but that didn't suit him very well. He preferred to work as a system administrator. When he had seen it all, he started programming and scripting. To develop his skills further, he decided to study Technical Computer Science at the Rotterdam University of Applied Sciences. "For my later career choice, Electrical Engineering was pretty useless. But: I can create an electrical circuit in the fuse box, which is also useful," he says with a laugh.

All the different steps he took did help and motivate him tremendously. "If I had gone to hbo or wo in one go, I wouldn't have been able to do everything I do now." Lennart completed his studies with a graduation internship at KPN. He was asked to stay there, but after a while it started to itch again and he went to work at Telfort. There he was mainly involved in programming, but later he was given an additional role as an automation expert. He had to link everything together. Lennart: "I liked that, that's what I wanted to continue doing."

Continuing to learn, developing and spreading his wings. It suits Lennart. That's why he went to China for a one-year internship during his studies. Not an obvious choice, but an enormous adventure. He worked at the Chinese bank. It was hard work, but also very interesting. And not only because of the different culture. Lennart: "Living and working in a country where you sometimes get 'lost in translation' can be very strange. People hardly spoke any English and sometimes I had no idea what to do. Fortunately, two other expats on my team were fluent in Chinese and one Chinese team member spoke English, so we still managed to get along quite well. But when you had programmed something, feedback was given in Chinese. In that case I had to check Google Translate to find out what it said."

Experience

Once graduated and a few work experiences in the pocket, Lennart started working for a secondment company. Lennart: "I was deployed in a DevOps role more and more. I did both front end and back end development, but also configuration management and automation. There is always plenty of work for developers in general, but if you are also broadly oriented towards IT and have a real passion for the profession, you are wanted even more."

In that job, Lennart first came into contact with Ian Breedveld from ENTER. "Ian is such a nice guy. I can always call him and have a chat with him." Therefore, it was a logical choice for Lennart to start working at ENTER as well. "At ENTER there is a lot of personal contact. I never feel like a nobody here. Moreover, there was a job for me at TU Delft immediately. I asked Ian: 'When can I start?' And that was right away! With a secondment agency a lot is possible. I have many interests and now I can go in all those directions."

The project at TU Delft was short, but very challenging and educational. Lennart explains: "I worked in an advance research station set up by TU Delft and TNO, called QuTech. QuTech focuses on the design and realisation of a Quantum supercomputer and the creation of the 'quantum network' so that these supercomputers can communicate with each other and the outside world. There is no standard or existing quantum technology for this, as it is being researched and developed in this very laboratory. The final product will be delivered to IBM and the Dutch government."

Paradox

Lennart continues: "I worked at a quantum (network) team of four people. This was in collaboration with a group of famous scientists in their fields of expertise of physics, nanotechnology and physics. I really experienced this as an honor and I learned a lot from them". Together with his team, he realized a quantum network. "For example, we made communication possible between two or more quantum supercomputers. We also built a web application on which scientists can perfrom their experiments. This will be accessible for the scientific community later this year. This way, any scientist worldwide can perform experiments on a cluster of supercomputers and interact with qubits of a supercomputer."

Quantum programming or working with qubits was contrary to Lennart's intuition, because he had to program in a completely different way than he did before. Lennart: "A quantum bit can be 1 or 0 at the same time, which means it can be on and off at the same time. It’s a real paradox which is called 'superstate' in technical jargon. The names of me and my colleagues are hidden somewhere in the programming. So should the quantum network/operating system ever become the standard, at least my name will be in it."

Pushing limits

After this very challenging assignment, Lennart started working at ASML as a software developer in a DevOps team. ASML makes microchip machines. Every phone, laptop, computer part or TV on the market probably contains several microchips from this company. ASML's machines create about a dozen wafers a day. A wafer is some kind of round plate or cake with 100 microchips on it, for example 100 processors (CPUs). Lennart: "The connections are so small that even the best electron microscopes can’t zoom in on them. Therefore, in order to test the wafers, physics workarounds must be devised. Our team supports that testing process. We work with developers and scientists on a variety of technical problems. In addition to programming and improving processes, we are working with mathematics, physics and physics on the edge of what is technically possible. It's really groundbreaking what we do."

Lennart and his colleagues brainstorm a lot and solve problems together. "Imagine," says Lennart, "you spend two weeks of thinking about something and working on it and then it works. That's cool, right? Everything is on the edge of what is possible and that is really cool." In between work, Lennart goes for a walk or has virtual coffee hours with his colleagues every now and then. The coffee hours are mainly to catch up on all sorts of things. "I think it's important to work with nice people with whom you can laugh as well. We work very closely together. In order to come to a good solution for a certain problem together, we have to click."