Michiel Zweistra kijkt terug op 10 jaar bij ENTER: “De verschillende opties die ik hier krijg, zijn het fijnst”

Michiel Zweistra kijkt terug op 10 jaar bij ENTER: “De verschillende opties die ik hier krijg, zijn het fijnst”- For English see below - Michiel houdt van metal, zowel om naar te luisteren als om zelf te spelen, en hij lijdt aan GAS: het Guitar Acquisition Syndrome. Voor zijn tienjarig jubileum bij ENTER verraste Accountmanager Perjan hem met een fles single malt whisky; een andere liefhebberij van Michiel. In de tijd dat Michiel bij ENTER werkt, had hij verschillende managers. Eerst Mark, toen Koen en nu is de beurt aan Perjan. Perjan: “Michiel krijgt veel voor elkaar en hij is erg professioneel. Hij gaat ook zijn eigen gang en dat werkt voor hem het best.”

In het gesprek met Perjan vertelt Michiel hoe hij tien jaar geleden bij ENTER terecht kwam. “Ik kende Mark van een bedrijf waar ik eerder werkte en hij benaderde mij, omdat hij mensen voor ASML zocht. ENTER is niet het enige bedrijf waar ik in die tijd contact mee had, maar voor mij bleek ENTER toch de beste partij. Ik heb toen zelfs een aantal collega’s meegenomen.”

Switchen

De eerste jaren zat Michiel bij ASML, daarna een hele tijd bij Philips en inmiddels is hij alweer twee jaar terug bij ASML. Bij ASML deed hij verschillende opdrachten. Toch wilde hij na de eerste jaren iets nieuws en zo kwam hij bij Philips terecht. Daar kreeg hij veel vrijheid, iets wat hij ook zoekt. Michiel: “Je moet mij niet micro managen, want dat werkt niet voor mij.”

Michiel vertelt verder: “Het fijne aan ENTER is dat je opties voor verschillende soorten banen krijgt voorgelegd waar je anders niet zo snel op komt. Ook heb je het gevoel dat je makkelijker kan switchen als je iets nieuws wilt doen. Daarbij hoef je ook minder zelf te zoeken naar een nieuwe opdracht, dat scheelt.”

Waardevolle kennis

Momenteel is Michiel (weer) aan de slag bij ASML. Hij is nu veel bezig met het updaten van processen en het verbeteren van de manier van werken en dergelijke zaken. Hij vertelt: “Je zou het process improvement kunnen noemen, maar dat is het niet helemaal. Als je er dan een begrip aan moet hangen, is DevOps het meest geschikt, denk ik. Ik ben aan het ontwikkelen van wat er nog moet komen.”

Perjan vult hierop aan: “Michiel kan een mooie bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Daarnaast is de kennis van Michiel zeer waardevol voor zijn collega’s in het vakgebied. We zijn nu aan het kijken of we daar als ENTER iets mee kunnen doen. Als het kon, zouden we hem het liefst willen klonen.”

Port

Michiel vertelt verder: “Ik ben geïnteresseerd in techniek en heel onderzoekend van aard. Ik wil graag weten hoe dingen werken. Daarnaast probeer ik betrokken te blijven bij mijn collega’s en kom ik graag op gezellige bijeenkomsten, zoals de barbecue.” Verder drinkt Michiel graag wat met vrienden. Naast whisky, houdt hij ook wel van een goede oude port. De oudste die hij thuis heeft staan is 50 jaar oud. “Maar die bewaar ik nog even. Dit jaar word ik 50, net als een goede vriend van mij. Dát is het juiste moment voor die fles.”

///

Michiel Zweistra looks back on 10 years with ENTER: “The different options given to me here, are the best”

Michiel loves metal, both to listen to and to play, and he suffers from GAS: Guitar Acquisition Syndrome. For his ten-year anniversary at ENTER, Account Manager Perjan surprised him with a bottle of single malt whiskey, because he knew Michiel likes that as well. In the time Michiel has been working at ENTER he has had several managers. First Mark, then Koen and now it is Perjan's turn. Perjan says: "Michiel gets a lot done and he is very professional. He goes his own way, something that works really well for him."

In the conversation with Perjan, Michiel explains how he ended up at ENTER ten years ago. "I knew Mark from a company I worked for before and he approached me, because he was looking for people for ASML. ENTER is not the only company I had contact with at that time, but for me ENTER turned out to be the best party. I even brought a number of colleagues with me."

Switching

For the first few years Michiel worked at ASML, then at Philips for a while and now he has been back at ASML for two years. At ASML, he did various assignments. However, after the first period he wanted something new and so he ended up at Philips. He was given a lot of freedom there and was able to do a lot of different things. To this Michiel adds: "I like a lot of freedom in my work. You shouldn't micro-manage me, because that doesn't work for me."

Michiel continues: "The nice thing about ENTER is that you are presented with options for different types of jobs that you wouldn't come up with so quickly otherwise. You also have the feeling that you can switch more easily if you want to do something new. In addition, you don't have to search for a new job yourself as much, which makes it easier."

Valuable knowledge

Michiel is currently working at ASML (again). He is now working a lot on updating processes and improving the way of working and suchlike. He says: "You could call it process improvement, but that's not really it. If you have to put a term to it then, DevOps is the most appropriate, I think. I'm developing what's to come."

Perjan adds: "Michiel can make a good contribution to making the organization future-proof. In addition, Michiel's knowledge is very valuable to his colleagues in the field. We are now looking at whether we can do something with it. If we could, we would prefer to clone him."

Port

Michiel continues: "I am interested in technology and very inquisitive by nature. I like to know how things work. In addition, I try to stay involved with my colleagues and I like to come to social gatherings, such as the barbecue." Furthermore, Michiel likes to have a drink with friends. Besides whiskey, he also likes a good old port. The oldest port he has at home is 50 years old. “But I am saving that for when I turn 50 this year, just like one of my friends. That will the right occasion to open and drink it.”