Oprichter Roland Poesen kijkt terug: ‘In een crisis starten, is een heel goed moment’

Oprichter Roland Poesen kijkt terug: ‘In een crisis starten, is een heel goed moment’For English see below - ENTER bestaat dit jaar twintig jaar. Oprichter Roland Poesen begon ooit met een kantoortje, een bureau en een telefoon. Nu werken er op kantoor 25 mensen. “Toen iemand me voor het eerst voorstelde om iemand voor de back office in dienst te nemen, was dat een compleet nieuw idee voor me.”

Roland begon in 2001 voor zichzelf, na een carrière bij een grote detacheringsorganisatie. Hij wilde de dienstverlening binnen de branche persoonlijker maken. “Het gaat niet alleen maar om het verkopen van je dienstverlening, maar vooral ook om te kijken naar de motivatie van mensen. Iedereen heeft iets anders nodig en het is heel belangrijk daar naar te luisteren en op aan te sluiten.”

Roland kijkt heel positief terug op de afgelopen twintig jaar. “Het is allemaal echt heel snel gegaan”, vertelt hij. “De afgelopen twee decennia zijn te verdelen in verschillende fases die ook weer te koppelen zijn aan de verschillende locaties waar hebben gezeten. Op de Kanaaldijk bijvoorbeeld was het alle bordjes zelf hooghouden en simpelweg zorgen dat we bestaansrecht hadden.”

Dramatisch
“Het jaar 2001 was natuurlijk dramatisch”, vertelt Roland, doelend op de economische crisis van toen. “Maar eigenlijk was het ook de beste periode om te starten, want ik had niets te verliezen. Er waren toen wel voldoende mensen om in te zetten, maar er was geen vraag naar… Ik heb gewoon de telefoon aan mijn oor geplakt en ben gaan bellen.”

Toen meldde de launching customer, de eerste klant, zich. En dat was er niet zomaar één. Philips Healthcare, toen nog Medical, vroeg Roland om vijftien mensen voor werk aan MR (Magnetische Resonantie) systemen. Een pittige vraag om in te vullen, maar kansen zijn er om te grijpen en dus ging hij met zo’n 250 mensen het gesprek aan. Roland: “Ik haalde ze persoonlijk op van het station en nam ze mee naar het kantoor. Dat was toen overigens maar één ruimte. Ik had soms wel het gevoel dat,  als het niet lukte, het meteen over zou zijn voor ENTER…”

Vertrouwen
Maar het lukte wel, mede dankzij het vertrouwen van Philips. Roland kijkt trots terug: “Van de vijftien mensen zijn er twaalf bij Philips in dienst gegaan en drie bij ENTER. Deze opdracht gaf mij een vliegende start en met Philips kregen we een langdurige relatie, gebaseerd op vertrouwen.”  Philips is nog altijd een gewaardeerde klant, maar ook andere klanten uit de begintijd heeft Roland met ENTER weten te behouden.

Van daaruit ging Roland verbreden en ontstonden twee BV’s: ENTER Embedded en ENTER Technology. “Ik deed nog steeds veel zelf”, vertelt Roland. “Telefoon aannemen, koffie zetten, afwassen en de administratie. Ik moest van alle markten een beetje thuis zijn om de boel draaiende te houden.” Maar tradities ontstonden al wel. Roland: “Bij het eerste kerstdiner zaten we met drie man aan tafel bij Berlage, een grand café in Eindhoven. En na een jaar of vijf begonnen we met een jaarlijks uitje naar de Efteling. Dit doen we nu nog steeds.”

DNA
“Ik houd van die tradities”, vervolgt hij. “Ik heb altijd gezocht naar manieren om mensen blij te maken of te verrassen en tradities zijn ook belangrijk om het DNA van ENTER te bewaken en mee te geven.” Inmiddels zijn er verschillende tradities bijgekomen, zoals de jaarlijkse pubquiz, de barbecue in de herfst en een mooi kerstpakket. “Tradities helpen bij het behouden van het oorspronkelijke DNA van de organisatie.

Niet alleen tradities zijn belangrijk voor het behouden van het oorspronkelijke DNA van de organisatie. Het is ook van belang dat iedereen de kernwaarden van ENTER kent en doorleeft. Roland vult aan: “Ik spreek iedereen die op kantoor wordt aangenomen. Ik vind het namelijk belangrijk dat mensen mijn verhaal persoonlijk horen, begrijpen hoe we zijn begonnen en daar ook naar handelen.”

De periode rond 2008 was wel even spannend voor ENTER, maar achteraf gezien heeft de financiële crisis niet veel impact gehad. Roland licht toe: “We hebben niet massaal afscheid van mensen genomen. Ik ben daar ook geen voorstander van. Als je voor mensen gaat, moet je ze ook blijven steunen en vertrouwen naar ze uitstralen.”

Trots
“Ik merk vaak dat mensen zichzelf onderschatten en dat techneuten zich soms niet goed kunnen verwoorden of hun trots kunnen laten zien. Als je mensen daarin coacht en helpt, kunnen ze dat beter en stijgen ze boven zichzelf uit. Dat vind ik heel erg mooi om te zien”, aldus Roland. Hij vult aan: “Er zijn medewerkers die hier al een lange tijd zitten en zich echt hebben ontwikkeld. Ze zijn veel zelfbewuster geworden.”

Uit alles wat Roland zegt, blijkt dat hij veel om de mensen geeft die bij ENTER werken, precies de reden waarom hij ooit met zijn bedrijf begon. “En dan krijg je ook waardering terug. Medewerkers die je komen bedanken met een fles wijn, omdat je een mooie opdracht voor ze had of medewerkers die zijn weggegaan en toch weer terug zijn gekomen. Dat geeft een fijn gevoel, daar haal ik mijn energie uit. En natuurlijk als andere relaties ook tevreden zijn over wat we doen. Dat vertellen mensen ook door aan elkaar en dat is natuurlijk goed voor ons.”

Ondersteuning
Zo goed, dat ENTER groeide en groeide. Terwijl hij na een aantal jaar nog steeds alles zelf deed. “Iedereen vroeg me daarnaar. En waarom ik niemand voor de back office aannam, maar daar had ik gewoon nog nooit over nagedacht. Ik wilde gewoon heel veel doen en tegelijkertijd zo min mogelijk kosten maken. Maar: toen ik eenmaal wel ondersteuning op kantoor had, kon ik me al niet meer voorstellen dat die er ooit niet was.”

Intussen is ENTER vanuit die ene ruimte aan de Kanaaldijk via een ander, groter, kantoor in Son weer terug in Eindhoven. “We hebben hier echt onze eigen plek gecreëerd die ons past als een jas. Hier komt ook alles samen van de afgelopen twintig jaar. We hebben al een aantal mooie dingen met elkaar mogen vieren en nu dus onze twintigste verjaardag. Hoe we het precies gaan vieren, weten we nog niet vanwege de omstandigheden. Maar één ding is zeker: we gaan er iets moois van maken!”

///

Founder Roland Poesen looks back: “Starting up during a crisis proved good timing”
ENTER celebrates its 20th anniversary

This year marks ENTER's 20th anniversary. Founder Roland Poesen once started with a one-room office, a desk and a telephone. Now, 25 people are working in the office. "When someone for the first time suggested we hire someone for the back office, that was a completely novel idea for me."

Roland started his business in 2001, after a career at a large secondment organization. He wanted to make the services within this industry more personal. "It is not just about selling your services, but also about taking into account people's motivation. They all have different needs, and it is crucial to listen to them and connect to those needs."

Roland looks back very positively on the past twenty years. "It all went incredibly fast," he says. "The past two decades can be divided into several phases that can also be linked to the different locations where we have been located. For instance, at the Kanaaldijk, keeping things running all by ourselves, trying to carve out our place on the map."

Dramatic
"The year 2001 was, of course, a dramatic year," says Roland, referring to the economic crisis at that time. "But it turned out to be the best time to start because I had nothing to lose. There were plenty of people to employ at that time, but there was no demand for them, so I just stuck the phone to my ear and started calling."

And that was when our launching customer entered our lives. And not just any customer: Philips Healthcare, back then called Medical, asked Roland to supply fifteen people to work on MR (Magnetic Resonance) systems. A challenging request, but when opportunity knocks, you need to answer that call. So, Roland conducted interviews with approximately 250 people. Roland: "I would personally pick them up from the station and take them to the office. Back then, the office was just one room. I sometimes feared that if it didn't work, it would be game over for ENTER."

Trust
But it did work, in part thanks to the trust Philips put in Roland. Roland looks back proudly: "Of the fifteen people I selected, twelve joined Philips, and three joined ENTER. This assignment got me off to a flying start, and we built up a long-term relationship with Philips based on trust."  Philips is still a valued customer, but Roland has also managed to retain other customers from those early days at ENTER.

From there on, Roland expanded and created two private companies: ENTER Embedded and ENTER Technology. "I would still do many things myself," says Roland. "Answering the phone, making coffee, doing the dishes and the administration. I had become a jack-of-all-trades to keep things running." That was also when the traditions started. Roland: "At our first Christmas dinner, there were three of us at a table at Berlage, a grand café in Eindhoven. After five years or so, we started our annual trip to the Efteling amusement park. We're continuing to do these things after all these years."

DNA
"I love those traditions," he continues. "I've always looked for ways to make people happy or to surprise them, and traditions are also important to monitor and communicate ENTER's corporate DNA. We have since added several traditions, such as our annual pub quiz, the company barbecue in the fall and our Christmas packages. Traditions help to preserve the organization's original DNA.”

Not just traditions are essential for preserving our original DNA. It is also important for everyone to know and live ENTER's core values. Roland adds: "I speak to everyone who is hired at the office. I think it is important for people to hear my story personally, to understand how we started and how they can act on it."

ENTER faced some challenges around 2008, but the financial crisis did not have much impact in hindsight. Roland offers further explanation: "We never had to let go of many people. I wouldn't have liked it either. Once you've chosen those people, you should continue to support them and show them you're confident."

Proud
"I often notice that people underestimate themselves and that techies sometimes cannot express themselves well or show that they are proud of their achievements. When you coach people and support them in this, they can do better and rise above themselves. I love watching that happen," said Roland. He adds: "Some employees have been here for a long time; they have gone through quite a development here. They have become much more self-assured."

Everything Roland says proves that he cares a lot about the people who work at ENTER, which is exactly why he started his business back in the days. "The appreciation is mutual. Some employees come to thank you with a bottle of wine because you had a nice assignment for them, and some people left and then came back. That makes me feel good; it energizes me. And it also feels good when others are satisfied with what we do. That creates word-of-mouth, and that's good for us."

Support
It worked so well that ENTER kept growing. Only a couple of years before, Roland would be doing everything himself. "People started asking me about that and why I didn't hire anyone for the back office, but I just never thought about that. I just wanted to do a lot and, at the same time, minimize the costs. But once I got that support in the office, I couldn't imagine not having it."

ENTER has since developed, from that one-room office at the Kanaaldijk, via another, bigger, office in Son, and back to Eindhoven. "We have created our own place here that fits us like a glove. Here, too, everything has come together over the last twenty years. We have already celebrated several wonderful achievements, and now it is time for our twentieth anniversary. We do not yet know how we are going to celebrate precisely, because of the circumstances. But one thing is certain: it will be a great celebration!"