Project Engineer Menno Goedhart zit helemaal op zijn plek

Project Engineer Menno Goedhart zit helemaal op zijn plek- For English see below - In 2017 rondde Menno Goedhart de opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek af en vervolgens ging hij aan de slag als software engineer. Na twee jaar echter lonkte het avontuur en vertrok Menno naar Zuid-Afrika, Canada en Nieuw-Zeeland. Daar werkte hij half en reisde hij de rest van de tijd rond. Eind januari 2020 kwam hij terug en begon hij met solliciteren. Via LinkedIn kwam hij een aantal vacatures tegen en de volgende dag kreeg hij al een berichtje van een recruiter. Inmiddels is deze avontuurlijke hondenliefhebber al meer dan een jaar in dienst bij ENTER. 

Voor Menno was ENTER interessant vanwege de technische uitdaging en de kans om op meerdere plekken in de industrie te komen. “Maar wat voor mij echt de doorslag gaf, was de langere duur van projecten bij klanten van ENTER”, aldus Menno. En zo besloot hij om het contract te tekenen.  

Afwisseling

Menno is via ENTER werkzaam bij Festo, een Duitse multinational op het gebied van automatiserings- en sturingstechniek. Hij is daar project engineer en veel bezig met software. Menno legt uit: “Je hebt klanten die bijvoorbeeld een special willen of meteen grote aantallen van een bepaald product. De verkoper stuurt deze klanten door naar mij als engineer en ik kijk hoe hun vraag matcht met wat Festo kan. Kleinere aanpassingen kunnen we hier zelf doen en dan ga ik ook echt zelf tekenen. Eigenlijk ben ik project manager en project engineer in een.” Deze afwisseling vindt Menno erg leuk. Hij vult aan: “Techniek en high tech vind ik mooi, maar ik wil ook een menselijke component erbij hebben. Ik vind het leuk om mijn collega’s beter te leren kennen. Ook gesprekken hebben met collega’s in andere functies en dingen van elkaar leren; dat vind ik erg waardevol.” 

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk voor Festo, verricht Menno vrijwilligerswerk voor een dierenasiel in Breda. Voorheen ging hij daar één keer per week naartoe. Van half negen tot half elf was hij dan bezig met het schoonmaken van de hokken, daarna ging hij met de honden spelen en ze uitlaten. “Ik ben er puur voor de hulp”, zegt Menno. Nu kan hij daar helaas minder vaak zijn. Doordat veel mensen vanwege corona thuis zitten, zijn ze eerder geneigd een hond te nemen en zitten er veel minder honden in het asiel. Menno vertelt verder: “Bovendien is er door corona een maximaal aantal vrijwilligers toegestaan. Daarom ga ik nu maar één keer per maand.” In deze tijd doet ook Menno veel vanuit huis. Hij wandelt regelmatig met de hond van zijn ouders. “Die steel ik soms een middagje”, zegt hij lachend. 

Toekomstvisie

Wat werk betreft zit Menno in een unieke situatie. Hij heeft namelijk een opdracht voor onbepaalde tijd. “Voorlopig zit ik goed op mijn plek en ben ik helemaal tevreden.” In de toekomst zou hij graag een technisch stapje omhoog doen. “Ik wil wel hetzelfde soort werk blijven doen, maar dan een stukje technischer. Dat zou een mooie stap zijn voor over een paar jaar.”

///

Project Engineer Menno Goedhart is completely in the right place

In 2017, Menno Goedhart completed his aerospace engineering studies and then went to work as a software engineer. After two years, however, adventure beckoned and Menno left for South Africa, Canada and New Zealand. There he worked half-time and traveled around the rest of the time. At the end of January 2020, he returned and started applying for jobs. Through LinkedIn he came across a number of vacancies and the very next day he received a message from a recruiter. Today, this adventurous dog lover has been employed by ENTER for over a year. 

For Menno, ENTER was interesting because of the technical challenge and the chance to be in multiple places in the industry. "But what really was the deciding factor for me was the longer duration of projects at ENTER's customers," Menno says. And so he decided to sign the contract.  

Variety

Through ENTER, Menno works at Festo, a German multinational in the field of automation and control technology. There he is a project engineer and often busy with software. Menno explains: "You have customers who, for example, want a special or large numbers of a certain product at one time. The salesman sends these customers on to me as an engineer and I see how their request matches with Festo’s capacity. We are able to do smaller adjustments here ourselves and then I actually draw them myself. In fact, I'm a project manager and project engineer in one." Menno really enjoys this variety. He adds: "I like technique and hightech, but I also want to have a human component to it. I like to get to know my colleagues better. Having conversations with colleagues in other functions as well and learning things from each other; I find that very valuable." 

Volunteer work

In addition to his work for Festo, Menno performs volunteer work for an animal shelter in Breda. He used to go there once a week. From half past eight to half past ten in the morning he was busy cleaning the cages, then he went to play and walk with the dogs. "I am there purely for the help," Menno says. Now, unfortunately, he can be there less often. Many people sit at home because of corona, so they are more inclined to get a dog. This means there are far fewer dogs in the shelter. Menno continues: "Moreover, because of corona there is a maximum number of volunteers allowed. That's why I only go once a month now." During this time, Menno also does a lot from home. He regularly walks his parents' dog. "I sometimes steal him for an afternoon," he says, laughing. 

Future vision

In terms of work, Menno is in a unique situation. After all, he has an assignment for an indefinite period of time. "For now, I'm in a good place and I'm completely satisfied." In the future, he would like to take a technical step up. "I do want to keep doing the same kind of work, but a little more technical. That would be a nice step for a few years from now."