Koen Schilders, Business Development Manager Embedded - ‘Het gaat om mensen die oprecht nieuwsgierig zijn en willen weten hoe dingen beter kunnen’

Koen Schilders, Business Development Manager Embedded - ‘Het gaat om mensen die oprecht nieuwsgierig zijn en willen weten hoe dingen beter kunnen’- For English see below -

Al acht van de afgelopen negen jaar werkt hij bij ENTER: Koen Schilders. In die negen jaar is hij dus een jaar weg geweest, maar juist in dat jaar ontdekte hij hoe graag hij bij ENTER werkt. Koen werkt momenteel als Business Development Manager voor Embedded, de Business Unit binnen ENTER waar software en technologie centraal staan.  

Koen: “Het domein waarin wij werken, vind ik uitdagend en interessant. Daarbij komt dat de omvang van ENTER precies goed is: groot genoeg om overal aan tafel te zitten, maar klein genoeg om flexibel en persoonlijk te werken, met veel vrijheid en autonomie. En dat maakt voor mij echt het verschil. Daar komt nog bij dat het niveau van onze mensen heel hoog is.”

En om wat voor mensen gaat dat dan? “Het liefst mensen met een achtergrond in R&D, die software ontwikkeling echt als een vak zien en er passie voor hebben”, zegt Koen. “We plaatsen onze mensen meestal ook op een R&D afdeling bij high tech bedrijven. Grote namen, maar ook wel kleinere organisaties. Dat maakt het voor onze medewerkers ook interessant; ze kunnen kiezen uit een variëteit aan opdrachten.”

Interactie
Koen vervolgt: “Wij hebben een groot netwerk én we snappen wat onze klanten en ook onze medewerkers zoeken. Daarbij coachen we onze mensen heel persoonlijk bij hun loopbaan. Daar krijg ik zelf ook energie van. Want daarbij draait het ook om interactie.” En juist die interactie en dat contact, is voor Koen heel belangrijk. “Mijn officiële titel hier is ‘Business Development Manager’, maar we werken met 360 graden rollen en dat betekent dat mijn eigen werk heel breed is. Ik ben zowel voor onze klanten als voor de mensen in het team het aanspreekpunt, maar ik krijg ook de kans om nieuwe business te ontwikkelen.”

Op dit moment is Koen op zoek naar uitbreiding van zijn team. “We hebben best een aantal vacatures open staan, heel diverse ook, met name voor mediors en seniors. Idealiter hebben kandidaten een master in Computer Science / Informatica of eventueel in Computer Engineering / Embedded Systems. Maar we spreken ook graag mensen met een achtergrond in Bio Informatica of Biomedische Technologie, als zij ervaring hebben binnen het softwaredomein. Hun achterliggende kennis kan van grote toegevoegde waarde zijn.”

Nieuwsgierigheid
Het meest belangrijke blijft hierbij echter wel, zo geeft Koen aan, dat mensen een passie hebben voor technologie en het maken van software. “Mensen met interesse in het vak en die willen weten hoe dingen werken en hoe ze beter kunnen. Mensen met een oprechte nieuwsgierigheid.”

Pas jij nu zelf in deze omschrijving en ben je nieuwsgierig naar ENTER en naar Koen? Neem dan contact met hem op. Koen is bereikbaar via e-mail: Koen.Schilders@enter-group.nl en telefoon: 06-11 39 58 64.

///

Koen Schilders, Business Development Manager Embedded
‘It's about people who are genuinely curious and want to know how things can be done better’

He has been working at ENTER for eight of the past nine years: Koen Schilders. In those nine years he has been away for a year, but in that very year he discovered how much he loves working at ENTER. Koen currently works as Business Development Manager for Embedded, the Business Unit within ENTER where software and technology are central. 

Koen: "I find the domain in which we work challenging and interesting. What's more, the size of ENTER is just right: big enough to talk to all size customers, but small enough to work flexibly and personally, with a lot of freedom and autonomy. And that really makes a difference to me. On top of that, the level of our people is very high."

And what kind of people are that? "Preferably people with a background in R&D, who really see software development as a profession and have a passion for it," says Koen. "We usually put our people in an R&D department at high tech companies. Big names, but also smaller organizations. That also makes it interesting for our employees; they can choose from a variety of assignments".

Interaction
Koen continues: "We have a large network and we understand what our customers and also our employees are looking for. In addition, we coach our people very personally in their careers. That also gives me energy. Because it's also about interaction.” And it is precisely this interaction and contact that is very important to Koen. "My official title here is 'Business Development Manager', but we work with 360 degree roles and that means my own work is very broad. I'm the point of contact for both our clients and the people in the team, but I also get the opportunity to develop new business".

Koen is currently looking to expand his team. "We have a number of vacancies, many of them for mediors and seniors. Ideally, candidates should have a master's degree in Computer Science / Informatics or possibly in Computer Engineering / Embedded Systems. But we also like to speak to people with a background in Bio Informatics or Biomedical Technology, if they have experience in the software domain. Their underlying knowledge can be of great added value".

Curiosity
However, the most important thing remains, as Koen indicates, that people have a passion for technology and making software. "People with an interest in the profession and who want to know how things work and how they can be better. People with a genuine curiosity."

Do you fit this description and are you curious about ENTER and Koen? Then contact him. Koen can be reached by e-mail: Koen.Schilders@enter-group.nl and phone: 06-11 39 58 64.